Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenieo złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „VII Deblowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym”.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020r. do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy) pt. „VII Deblowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym” do realizacji w okresie od dnia 27.08.2020r. do dnia 27.10.2020r.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łaziska Górne zamierza zlecić Stowarzyszeniu Sportowo-Kulturalnemu „Elektro” w Łaziskach Górnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 18.08.2020r. do 24.08.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail edukacja@laziska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2020 r. do godz. 15.30
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łaziska Górne zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

oferta

formularz z uwagami do oferty

wielkość czcionki