Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia – ul. Łąkowa, ul. Jana Pawła II

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.5.2021

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący działkę nr 5023/20, położony w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW KA1M/00056516/1.

Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Łączna powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 1214 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod: drogę dojazdową – pow. 819 m² oraz parking – pow. 395 m². Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu: symbolem D13U, co oznacza teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem D2KDZ, co oznacza tereny komunikacji – dróg publicznych. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 20.05.2021r. do 19.05.2041r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r., wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi: 0,10 zł netto za każdy rozpoczęty m² miesięcznie + należny podatek VAT dla nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową oraz 0,85 zł netto za każdy rozpoczęty m² miesięcznie + należny podatek VAT dla nieruchomości przeznaczonej pod parking. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 632/60, położony przy ul. Św. Jana Pawła II 4C, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta LWH 175. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 35 m².

Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod pawilon handlowy – salon optyczny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A11U, co oznacza teren zabudowy usługowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 12.07.2021r. do 11.07.2024r.  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 28.04.2021r. do 19.05.2021r.

wielkość czcionki