Nieruchomość na sprzedaż w trybie przetargu – ul. Spacerowa

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NUMER 5214/103 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY SPACEROWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXIII/233/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Spacerowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej

Działka numer 5214/103 o powierzchni 0,0926 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00003664/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 84 500,00 zł

Powyższa cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 26 lutego 2021 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00003664/7 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka 5214/103 nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D2MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga: działka położona jest w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 5214/103 o powierzchni 0,0926 ha jest niezabudowana, ma kształt regularny prostokąta o wymiarach około 25 m x 37 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną ul. Spacerową, z pozostałych stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Sieć wodociągowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Spacerowej, w zasięgu działki. Odległość do ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie wynosi około 2 kilometrów. Nieruchomość posiada średni dostęp komunikacyjny – ulica Spacerowa stanowiąca wewnętrzną drogę gminną jest utwardzona, bez nawierzchni asfaltowej. Pozostałe drogi, którymi dojeżdża się do działki są drogami asfaltowymi, ale wąskimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 maja 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki 5214/103 przy ulicy Spacerowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 3 do 24 marca 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 kwietnia 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki