Nieruchomość do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Kolejowa

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 970/38 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/58/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 970/38 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Kolejowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 970/38 o powierzchni 0,1393 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00057998/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 136 500,00 zł

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 09 kwietnia 2021 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Kolejowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00057998/0 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną B3MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 16 lipca 2021 roku. Ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka numer 970/38 jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego ze ściętym narożnikiem północno-zachodnim. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Pełna infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja, założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość działki wynosi około 93 m, średnia szerokość – około 15 m. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej – ul. Kolejowa, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami gruntowymi zabudowanymi i niezabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odległość do centrum miasta wynosi około 2 km.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2021 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 13 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 września 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Kolejowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 15 kwietnia do 06 maja 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 27 maja 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki