Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych, padłych lub poddanych ubojowi w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Podstawą prawną są przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142 poz. 1161).

Powoływani są oni spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową burmistrza i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać do 31 października 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (Plac Ratuszowy 1) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.
Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej www.laziska.pl lub w pokoju nr 4 Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, przy ul . Energetyków 5.

Wniosek w formcie doc