Historia Miasta Łaziska Górne

Historia Łazisk Górnych związana jest ściśle z dziejami ziemi pszczyńskiej, obejmującej przez wieki znaczne obszary dzisiejszego województwa śląskiego. Pierwsze wzmianki o wsi Łaziska pochodzą z 1287 roku, kiedy to właścicielem tych ziem był rycerz mianem Borko z Łazisk.

Z przetrwałych dokumentów można wnioskować, że wieś Łaziska, leżąca na terenie dzisiejszych Łazisk Średnich, powstała dużo wcześniej. Zaczątków Łazisk Dolnych natomiast należy doszukiwać się w roku, kiedy to, „Książe Opolski i Pan na Raciborzu” potwierdził niektóre darowizny dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie, określając tereny dzisiejszych Łazisk Dolnych jako Nowe Pole.

Nazwa Łaziska w ówczesnym znaczeniu kojarzy się z łazami, łysinami oznaczającymi nowe tereny leśne wykarczowane i przygotowane do uprawy. Ludzi trudniących się trzebieniem lasu i karczunkiem nazywano łazękami.

Do XVII w. mieszkańcy wsi trudnili się wyłącznie rolnictwem, a w swym gronie posiadali jedynie kilku rzemieślników zaspokajających miejscowe potrzeby. Pod koniec XVII wieku nastąpiły dalsze przeobrażenia wskutek odkrycia na tym terenie pokładów węgla kamiennego. Powstały kopalnie: „Szczęście Henryka”, „Radość Augusty”, w dalszej kolejności „Waleska”, „Brada”, „Książątko”. W związku z rozwojem górnictwa wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, co dało początek dzisiejszej Elektrowni „Łaziska” (dawniej „Elektro”). Zachodzące u schyłku XVIII wieku zjawiska doprowadziły do zmiany charakteru rolniczych wsi i przekształcenia ich w osady przemysłowo-rolnicze. W tym też czasie powstały nowe drogi, zwane traktami, łączące Śmiłowice, poprzez Łaziska, z Orzeszem oraz Zawiść z Woszczycami.

W 1896 roku w Łaziskach podłączono elektryczność, a 20 lat później pierwszy wodociąg. Postępujący dalszy wszechstronny rozwój liczących niegdyś kilkadziesiąt gospodarstw rolnych Łazisk spowodował przekształcenie się ich w jednostkę mającą charakter miejski. Przemiany te znalazły wyraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1950 r. nadającym Łaziskom Górnym z dniem 1 stycznia 1951 r. prawa miejskie. Natomiast 13 listopada 1964 r. status osiedla uzyskały Łaziska Średnie wraz z włączonymi do nich w 1945 r. Łaziskami Dolnymi. Reforma terytorialna kraju w 1973 r. wcieliła w granice miasta tereny Łazisk Średnich i Dolnych, a także część obszaru byłej gromady Mokre, zwiększając obszar miasta z 11 km2 do obecnej wielkości 20 km2.