Kalendarium

23 marca 1287 Borko z Łazisk darowuje część swych dóbr kościołowi św. Wojciecha w Mikołowie. Pierwsza wzmianka pisemna o wsi rycerskiej Łaziska Średnie.

Przełom XllI / XIV w. – Lokacja na prawie magdeburskim wsi kameralnej Łaziska Dolne.

II połowa XV w. Założenie wsi kameralnej Łaziska Górne.

12 marca 1527 – Jan młody Łaziszczan sprzedaje kuzynowi Jerzemu młodemu Łaziszczanowi swoje ojcowskie i macierzyńskie dziedzictwo.

1571 – Ustalenie granicy między Łaziskami Średnimi a Łaziskami Dolnymi i Łaziskami Górnymi.

Ok. 1680 Uruchomienie huty szkła w Łaziskach Górnych.

1683 Wzmianka o kuźni w Łaziskach Średnich.

24 czerwca 1738 – Łaziska nawiedza niszczycielski huragan. Utrwalony w drugiej połowie XVlIl wieku w godle pieczęci gminnej Łazisk Górnych.

1779 – Uruchomienie w Łaziskach Dolnych (przy granicy z Łaziskami Górnymi i Mokrem) kopalni „Szczęście Henryka”, zapoczątkowującej zorganizowaną eksploatację węgla kamiennego na terenie Łazisk.

14 lutego 1814 – von Bludowski sprzedaje Łaziska Średnie księciu von Anhalt – Coethen – Pless za 25.820 talarów.

1821 – Otwarcie w Łaziskach Średnich szkoły elementarnej, do której uczęszczają dzieci z Łazisk Dolnych, Górnych, Średnich oraz z Wyr i  Gostyni.

1852 – Wsie łaziskie zostają objęte regularną obsługą pocztową przez Urząd Pocztowy w Mikołowie.

30 grudnia 1856 – Połączenie Łazisk Górnych linią kolejową z Mikołowem i Orzeszem.

1883 – Otwarcie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Łaziska – Tychy.

1893 – Poświęcenie w Łaziskach Górnych kościoła rzymsko – katolickiego.

1906 – Przekazanie do użytku w Łaziskach Górnych pierwszego odcinka sieci wodociągowej.

1917 – Przy kopalni „Książątko” uruchomiono elektrownię oraz fabryki: elektrotermiczną i chemiczną. Początki dzisiejszych zakładów: Elektrownia „Łaziska” i Huta „Łaziska”.

19-25 sierpnia 1920 – Drugie Powstanie Śląskie. Powstańcy z Łazisk uczestniczą w likwidacji posterunku policji niemieckiej w Mikołowie.

20 marca 1921 – Plebiscyt na Górnym Śląsku. W Łaziskach na ogólną liczbę głosujących 3.819 osób – 3.106 wypowiedziało się za Polską, a 695 osób za Niemcami.

2/3 maja 1921 – Wybuch trzeciego Powstania Śląskiego Starcie powstańców łaziskich z wojskami włoskimi.

1924 – W Łaziskach Dolnych wybudowano wodną wieżę ciśnień.

1927 – Zakończono budowę ratusza w Łaziskach Górnych.

1940 – Na terenie Łazisk rozpoczynają działalność pierwsze komórki ruchu oporu.

27 stycznia 1945 Wyzwolenie Łazisk spod okupacji niemieckiej

1 sierpnia 1948 – W Łaziskach Górnych otwarto bibliotekę publiczną.

11 listopada 1950 – Ukazuje się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów PRL, mocą którego Łaziska Górne uzyskują z dniem 1 stycznia 1951 r. status miasta.

13 listopada 1954 – Łaziska Średnie (połączone z Łaziskami Dolnymi ) otrzymują status osiedla.

1970 Rozpoczęcie gazyfikacji Łazisk Górnych.

1970 – Obok Łazisk Górnych wybudowano obwodnicę trasy międzynarodowej E – 16.

1 stycznia 1973 – Wprowadzenie na terenie PRL nowego podziału administracyjnego. Osiedle Łaziska Średnie zostało włączone w granice administracyjne miasta Łaziska Górne.

1986 – Przekazanie do użytku nowych budynków Urzędu Pocztowego oraz dworca kolejowego (przy linii Katowice – Rybnik).

1987 – Przyznanie miastu Nagrody Wojewódzkiej za osiągnięcia gospodarcze i społeczne w konkursie „Mistrz Gospodarności ” za rok 1986.

1987 – Nadanie miastu Łaziska Górne Złotej Odznaki „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”.

1987 – Obchody Jubileuszu 700-lecia Łazisk Górnych 1988 – Uruchomienie w Łaziskach Górnych nowej automatycznej centrali telefonicznej.

1990 – Przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej do wyremontowanego budynku przy ul. Świerczewskiego.

1991 – Oddanie do użytku nowej centrali telefonicznej o pojemności 1000 numerów.

1991 – Rozbudowa szkoły nr 1 , oddanie do użytku części dydaktycznej.

1991 – Uruchomienie przedszkola nr 4 przy ul. Mokierskiej.

1992 – Rozbudowanie sieci wodociągowej, hydroforni, zbiorników. zaplecza technicznego, ul. Świerczewskiego.

1994 – Podpisanie partnerskiej umowy z Powiatem Neuss w Północnej Nadrenii Westfalii.

1995 – Przejęcie Miejskiego Domu Kultury od Huty Łaziska przez miasto.

1996  – Zarejestrowano Związek Komunalny Projektowanego Powiatu Mikołowskiego, w skład którego wchodzą Łaziska Górne.

1996 – Oddano do użytku część dydaktyczną szkoły podstawowej nr 6 przy ul. Wyrskiej.

1997 – Katolickie radio ARKA rozpoczęło emisję swojego programu.

1997 – Obchody 710 – lecia Łazisk Górnych 1997 – uroczyste poświęcenie kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP.

1997 – Przekazano do użytku salę gimnastyczną przy szkole nr 6.

1997 Rozruch oczyszczalni przy ul Południowej.

1997 Uruchomienie stacji benzynowej SHELL.

1997 – Przekształcenie PGKiM w jednoosobową spółkę Gminy z o.o.

1998 – 1 stycznia miasto Łaziska Górne weszło w skład nowoutworzonego powiatu mikołowskiego.

15 grudzień 1999r. – Miejska Biblioteka Publiczna przejęła obowiązki Powiatowej Biblioteki Publicznej /porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Łaziska Górne a Starostwem Powiatowym w Mikołowie/

1 września 2000r – uruchomienie Przedszkola integracyjnego w dzielnicy Brada

2001 obchody 50-lecia uzyskania Praw Miejskich

2001 otwarcie salonu Daewoo

styczeń 2001 uruchomienie na terenie KWK “Bolesław Śmiały” zakładu wzbogacania węgla

31 sierpnia 2001 – zakończenie działalności przez Szkołę Podstawową nr 4

4 wrzesień 2001 – przejęcie przez Gminę budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica 4a

październik 2001 – Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych rozpoczął wydawanie “Gazety Łaziskiej”

grudzień 2001 – oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul. Zwałowej (22 mieszkania)

styczeń 2002 – uruchomienie działalności przez dom handlowy “Albert”

14 luty 2002 – uchwalenie – przyjęcie planu przestrzennego zagospodarowania dla miasta Łaziska Górne

listopad 2002 – powstanie Stowarzyszenia Charytatywnego “Dar Serca”

grudzień 2002 – przeniesienie Przychodni Nr 4 z ul. Sikorskiego 17 do wyremontowanego budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica 4a

czerwiec 2003 – oddanie do użytkowania nowej kwatery na wysypisku śmieci przy ul. Łazy

13 sierpnia 2003 – przejęcie przez Gminę Łaziska Górne terenów po byłym kąpielisku “Żabka” przy ul. Górniczej w Łaziskach Górnych od PKE S.A. Elektrownia “Łaziska”

31 sierpnia 2003 – zakończenie działalności – likwidacja Przedszkola nr 1

styczeń 2004 – oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul. Chopina (24 mieszkania)

26 marzec 2004

maj 2004 – podpisanie Listu Intencyjnego miedzy miastami Łaziska Górne i Rawenna (Włochy) – pierwszy krok do osiągnięcia statusu miast partnerskich

rozpoczęcie budowy kąpieliska “ŻABKA”

31 sierpnia 2004 zakończenie działalności przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz przez Szkołę Podstawową nr 2

24 czerwiec 2006 – Otwarcie ORS „Żabka”

13 sierpień 2006 Oddanie do użytku mieszkań socjalnych ul. Chopina 13

14 grudzień 2006 – Zasiedlenie budynku socjalnego przy ul. Moniuszki 14

styczeń 2007– Rozpoczęcie budowy Hali Sportowej przy ul. Ogrodowej