Konsultacje społeczne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Do 11 grudnia 2020 r. trwają konsultacje społeczne „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”, opracowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM).

Opracowany dokument formułuje założenia dla organizowania przez Zarząd Transportu Metropolitalnego usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego wysokiej jakości, o jak największej dostępności i uwzględniających potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych grup mieszkańców i gości Metropolii.

Udostępnienie Planu Transportowego stwarza możliwość wszystkim zainteresowanym wyrażenia opinii, złożenia uwag, wniosków i propozycji, a tym samym wpływania na kształt dokumentu.

Wnioski, uwagi i propozycje zmian w treści projektu Planu Transportowego, wyłącznie w formie pisemnej, można:

  • przesłać pocztą na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego: ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: plantransportowy@metropoliaztm.pl
  • złożyć osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie ZTM, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Skrzynka udostępniona jest dla klientów w holu Urzędu przed stanowiskiem ochrony. Wybór tej formy złożenia korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

Plan Transportowy GZM 2020

Plan Transportowy GZM 2020 Zalaczniki

wielkość czcionki