Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach

W związku z okresem zimowym Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przypominają właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na dachach, zadaszeniach wspornikowych, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach obiektu, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny obiektu, w tym niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji obiektu przez zalegający na dachu śnieg, lód i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i innych elementów obiektu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy obiekcie. Prace te należy wykonywać ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych. Przypominamy również o obowiązku przeprowadzania przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

wielkość czcionki