J-ednolita S-trategia T-erytorialna

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

21 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)”. W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gmin i Powiatu, przedstawiciele urzędów oraz jednostek organizacyjnych.

Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych założeń powstałych dokumentów strategiczno-operacyjnych oraz korzyści ich utworzenia i sposobów monitorowania rezultatów.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty:

1.Podstrategia -Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025

2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

3.Podstrategia Ds. Lokalnego Rynku Pracy, Wspieranie Zatrudnienia I Mobilności Pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025

4. Podstrategia: Wzmacnianie Potencjału Instytucjonalnego i Skuteczności Administracji Publicznej na lata 2016-2025 Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego

5.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)

6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

7.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

8.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym

9. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032

10. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego”

11. Pełnobranżowa dokumentacji projektowa i studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski” w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego.

Projekt „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” był dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami projektu były: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Powiat Mikołowski był Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac.

 

BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025

Informujemy, że na terenie miasta Łaziska Górne zostaną przeprowadzone badania ankietowe dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025, który opracowuje firma ResPublic Sp. z o.o. z Warszawy, przygotowywanego w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”.

Dokument ten stanie się podstawą do działań służących rozwiązaniu najistotniejszych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, występujących na wybranych obszarach rewitalizacji.

Bardzo ważnym elementem przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji jest udział mieszkańców w jego opracowaniu po to, aby dokument w jak największym stopniu uwzględniał opinie, problemy i potrzeby. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej życia w Łaziskach Górnych. Badanie będzie prowadzone do dnia 3.03.2016 r.

Link do wypełnienia ankiety znajduje się poniżej:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-dotyczaca-rewitalizacji-w-gminie-laziska-gorne

Wyniki ankiet posłużą wyznaczeniu obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, na których prowadzone będą działania służące poprawie jakości życia i zwiększeniu aktywności gospodarczej. Na wyznaczonym obszarze realizowane będą projekty o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym.

Udział w badaniu ankietowym jest anonimowy, a jego wyniki prezentowane będą jedynie w formie zbiorczych zestawień.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu ze strony wykonawcy Małgorzatą Belkiewicz (22 630 98 34, m.belkiewicz@respublic.pl) bądź koordynatorem projektu w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych Elżbietą Krupa (32 324 80 72, e.krupa@laziska.pl).