Inne projekty

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Baner : Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Miasto Łaziska Górne otrzymało 10 664 379 zł

  1. Projekt pn. „Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych”, kwota dofinansowania : 3 558 942 zł
  2. Projekt pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych”, kwota dofinasowania: 7 105 437 zł

Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne

Projekt polega na realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Jego realizacja przyczynia się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, pieców zasilanych paliwem stałym, wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł, z czego 422 949,00 z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”- II edycja

Miasto Łaziska Górne otrzymało pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza dla wszystkich łaziskich przedszkoli. Każde z nich otrzyma w ramach kampanii po 2 szt. urządzeń.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”- II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

„Budowa świetlicy edukacyjnej przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych”

Wartość projektu: 709 995,37 zł, z czego 600 000,00 zł z dotacji celowej GZM, nie więcej niż 85 % wartości projektu.

Projekt polegał na budowie świetlicy edukacyjnej przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych. Budynek został wyposażony w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną przez co będzie spełniał wysokie standardy w zakresie niskiej emisji. W budynku znajduje się sala świetlicy z zapleczem kuchennym oraz filia biblioteki miejskiej.

 

„Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na drogach głównych w Łaziskach Górnych”.

Wartość projektu: 1.036.000,00 zł, z czego 850 000,00 zł  z dotacji celowej GZM, nie więcej niż 85% wartości projektu

Projekt polega na wymianie 618 sztuk istniejących opraw sodowych na oprawy ze źródłami LED i obejmuje opracowaniu harmonogramu robót, zakup i transport niezbędnych materiałów, demontaż starych opraw, wymianę pionów zasilających, montaż opraw, niezbędne podłączenia, konieczne przycinki drzew, uporządkowanie terenu i przywrócenie stanu sprzed robót.

 

„Przebudowa drogi ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych na odcinku od ronda przy
ul. Dworcowej do ul. Goździków”

Wartość projektu: 995.917,45 zł, z czego 85% z dotacji celowej GZM.

Zakres robót obejmował: wymianę podbudowy drogowej, wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni na nawierzchnię z kostki betonowej, wymianę nawierzchni chodników wraz z dobudową fragmentu chodnika w rejonie zakrętu, wymianę krawężników drogowych i obrzeży betonowych, wymianę oznakowania, wymianę 2 progów zwalniających na nowe oraz wykonanie przejścia dla pieszych.

 

Projekt „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Wartość projektu: 75 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 75 000 zł

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 75.000 zł do wszystkich szkół podstawowych w Łaziskach Górnych trafi 30 laptopów.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

 

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Wartość projektu: 79 351,00 zł

Kwota dofinansowania: 79 351 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zgodnie z założeniami dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych realizowanych za pomocą zdalnego nauczania. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zakupiony w ramach projektu sprzęt – laptopy wraz z akcesoriami i mobilnym dostępem do internetu trafił do 41 uczniów w 1 nauczyciela w mieście Łaziska Górne.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ŁAZISKA GÓRNE POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. SZKOLNEJ 4 ORAZ WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODTWORZENIEM POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH PO ROBOTACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. DWORCOWEJ 4

Projekt jest kontynuacją podjętych przez Miasto Łaziska Górne działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta i polega na:

1. Termomodernizacji mieszkań nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 5 – wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach.
– wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny 30kW.
– wymiana grzejników na grzejniki płytowe: 18 szt.
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania: 1 kpl.

2. Modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 – wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach.
– wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED: 261 szt.
– wymiana tablic obwodowych: 6 szt.
– wymiana instalacji elektrycznych: 1 kpl.

Wartość projektu: 1 077 287,75 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 600 000,00 zł

BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ OSIEDLE ZOŚKA Z ULICĄ PIĘKNĄ , WESOŁĄ I ORZESKĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polega na budowie drogi łączącej osiedle Zośka zlokalizowane w centrum Miasta Łaziska Górne z dzielnicą Brada (rejon zabudowy jednorodzinnej) poprzez ulicę Piękną, Wesołą i Orzeską. Zakres rzeczowy obejmuje: – przygotowanie (wyrównanie) istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym – regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, – budowę nawierzchni z kostki betonowej – 4550 m2, – ułożenie krawężników betonowych, Projekt wpisuje się w metropolitalną koncepcję sieciowania dróg.

Wartość projektu: 706 412,73 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 600 000,00 zł

CENTRUM FRAJDY OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Centrum Frajdy Ogrodowa będzie wydzielonym kompleksem (około 1,5 ha) o charakterze rekreacyjno – sportowo – turystycznym, nastawionym na mieszkańców metropolii, jak i odwiedzających metropolię turystów. Położenie Centrum Frajdy Ogrodowa w sercu metropolii, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 81 daje mu nie tylko strategiczną pozycję promocyjną w regionie, ale też przyczynia się do rewaloryzacji miejsca, miasta, powiatu i szerzej – regionu.

Centrum powstaje przy nowoczesnej hali sportowej (w której mieści się również siłownia, bowling oraz zaplecze gastronomiczne) z infrastrukturą parkingową, która została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki. Oprócz nowatorskich urządzeń zabawowych przeznaczonych dla zróżnicowanych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami Centrum Frajdy Ogrodowa proponować będzie urządzenia do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, np.: szachy plenerowe, street workout, siłownia zewnętrzna.

Sercem Centrum Frajdy Ogrodowa będzie miasteczko ruchu drogowego, na które składać się będą jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażone w znaki drogowe, przeznaczone do bezpiecznego szkolenia rowerzystów i motorowerzystów.. W miejscu tym piesi będą też mogli uczyć się zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Kompleks zostanie oświetlony, będzie też monitorowany, co przełoży się na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Wartość projektu: 1 756 476,08 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 1 493 000,00 zł

Projekt Zagospodarowanie terenu tzw. „CENTRUM FRAJDY” przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miasto Łaziska Górne przystąpiło do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 12.000 złotych. Miasto Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 3.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 15.000 złotych.

Jedna szkoła podstawowa, dla której Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymała maksymalną kwotę wsparcia.

Lista szkół podstawowych, dla których Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12, 43-170 Łaziska Górne, kwota ogólna zadania: 15.000 zł, kwota dotacji z MEN: 12.000 zł, wkład własny gminy: 3000 zł.

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych bierze udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przyznano:

w roku 2014 – 12.000 zł., zakupiono 335 książek dla dorosłych oraz 261 książek dla dzieci,

w roku 2015 – 14.130 zł., zakupiono 695 woluminów,

w roku 2016 – 15.700 zł., zakupiono 730 woluminów,

w roku 2017 – 16.450 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

WYPOŻYCZALNIA ODTWARZACZY CYFROWEJ KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im H. Ruszczyca: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja2016” finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych.

Projekt realizowany jest od 28.11. 2016r. do 31.12. 2018r.

Równocześnie, do końca 2017r. przedłużone zostało korzystanie z Czytaka Plus, pozyskanego w ramach poprzedniej edycji programu.

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Łaziska Górne przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 60.000 złotych. Gmina Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 15.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 75.000 złotych.

Trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia.

Lista szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

5. Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”, ul. Powstańców 6, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

RAZEM: kwota ogólna zadania – 75.000 zł, dotacja z MEN – 60.000 zł, wkład własny gminy – 15.000 zł

wielkość czcionki