Informacje na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

informuje mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (na cele mieszkaniowe) przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów
i budynków będzie stanowiło ZAŚWIADCZENIE wydane przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne (gdy grunt stanowi własność samorządu terytorialnego), potwierdzające przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W zaświadczeniu będą zawarte informacje, takie jak oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości, potwierdzenie przekształcenia oraz informacja o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej, a także o okresie jej wnoszenia oraz o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne prześle drugi egzemplarz zaświadczenia w terminie 14 dni do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą dla nieruchomości. Sąd z urzędu dokona wpisu prawa własności w miejsce dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego. Wpis do księgi wieczystej jest zwolniony od opłaty sądowej. O dokonaniu wpisu sąd wieczystoksięgowy zawiadomi właściciela, wysyłając zawiadomienie o wpisie na jego adres.

Zaświadczenia wydawane będą w trzech trybach:

  1. z urzędu od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
  2. w ciągu 4 miesięcy na wniosek właściciela,
  3. do 30 dni na wniosek właściciela uzasadniony koniecznością dokonania czynności prawnej, np. sprzedaży lokalu czy jego zamiany.

Zaświadczenia wydawane na wniosek podlegają opłacie skarbowej w wysokości 50 złotych.

Opłata za przekształcenie jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od 1.01.2019r.

Opłatę za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę za przekształcenie za 2019 rok wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku,
za 2020 rok w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wydawane jest przez:

– Starostę Powiatu w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

– Burmistrza Miasta w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Informujemy, że wyżej przedstawiony tryb przekształcenia użytkowania wieczystego został ustalony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018 poz. 1716).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Łaziska Górne – ul. Energetyków 5, pokój nr 5, tel. 32 32 48 039.

wielkość czcionki