Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia MK.1.11.2022

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy i najemcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia i wynajęcia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5.
    Opis użytku:
    Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 48A. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiejw Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 15.09.2022r. do 14.09.2023r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,90 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 376/1131/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 02.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za każdy rozpoczęty m² nieruchomości nie oddanych w trwały zarząd, stanowiących własność Miasta Łaziska Górne, które nie zostały obciążone prawem użytkowania wieczystego, a także nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta Łaziska Górne. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

  • garaż murowany nr 9 znajdujący się na terenie stanowiącym części działek o nr:1212/5, 1223/5, 1224/5, położonym przy ul. Prusa/Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr: KA1M/00056548/4, KA1M/00066269/7. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 13,56 m². Okres najmu garażu: od 15.09.2022r. do 14.09.2032r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 1,90 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 376/1131/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 02.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za każdy rozpoczęty m² nieruchomości nie oddanych w trwały zarząd, stanowiących własność Miasta Łaziska Górne, które nie zostały obciążone prawem użytkowania wieczystego, a także nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta Łaziska Górne. Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

  • garaż murowany nr 10 znajdujący się na terenie stanowiącym części działek o nr:1212/5, 1223/5, 1224/5, położonym przy ul. Prusa/Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW nr: KA1M/00056548/4, KA1M/00066269/7. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 12,90 m². Okres najmu garażu: od 15.09.2022r. do 14.09.2032r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 1,90 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 376/1131/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 02.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za każdy rozpoczęty m² nieruchomości nie oddanych w trwały zarząd, stanowiących własność Miasta Łaziska Górne, które nie zostały obciążone prawem użytkowania wieczystego, a także nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta Łaziska Górne. Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

Termin wywieszenia wykazu: od 24.08.2022r. do 14.09.2022r.