Informacja o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wesołej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 65), odwołuje pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej ogłoszony na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy ulicy Energetyków 5, w części dotyczącej działki 2141/18 o powierzchni 0,1250 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność ochrony interesów nabywcy z uwagi na ujawnienie wady ukrytej nieruchomości w postaci przebiegającej przez działkę napowietrznej linii energetycznej, nieujawnionej na mapie zasadniczej, co powoduje brak możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości.

W pozostałej części dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2140/18, treść ogłoszenia i warunki przetargu pozostają bez zmian.

Informacja o odwołaniu przetargu w części dotyczącej nieruchomości położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej oznaczonej numerem 2141/18 została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.bip.laziska.pl ), na stronie Monitora Urzędowego www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu (www.laziska.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu przy ulicy Energetyków 5 oraz przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych.

wielkość czcionki