Informacja o kontroli przydomowych kompostowników

Informujemy, że w najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przeprowadzą działania kontrolne nieruchomości, których właściciele zadeklarowali indywidualne kompostowanie bioodpadów.

Weryfikowane będzie posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza Miasta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

wielkość czcionki