Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst odczytywalny maszynowo.

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych jest jednostką budżetową przy pomocy której Burmistrz Miasta Łaziska Górne realizuje zadania własne miasta określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu jest miasto Łaziska Górne.
Urzędem kieruje Burmistrz Miasta.

Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Miasta
  • Zastępca Burmistrza Miasta
  • Sekretarz Miasta
  • Skarbnik Miasta
 • Wydziały Urzędu, Referaty, Biura oraz Samodzielne Stanowiska.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. W budynku głównym znajdują się:

 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Finansowy, w tym Referat Budżetu i Referat Księgowości Urzędu Miejskiego,
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Biuro Promocji i Rozwoju Miasta.

Pozostałe Wydziały i Referaty Urzędu znajdują się w budynkach na terenie centrum miasta:

W budynku przy ul. Energetyków 5 znajdują się:

 • Wydział Mienia Komunalnego, w tym: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Referat Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydział Ochrony Środowiska,
 • Referat Zamówień Publicznych i Kontroli.

W budynku przy Placu Ratuszowym 1A znajdują się:

 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Komunalny.

W budynku przy ul. Św. Jana Pawła II 1 znajduje się:

 • Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu,

W budynku przy ul. Chopina 17 znajduje się:

 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • w piątek od 7.30 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • uznaniem dziecka,
 • nadaniem dziecku nazwiska męża matki,
 • zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów,
 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • działalnością gospodarczą,
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • przyznaniem dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • uzyskaniem zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Inne zadania wykonywane przez Urząd

Urząd wykonuje też inne zadania m.in.:

 • obsługuje wybory do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • zajmuje się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego,
 • koordynuje działalność służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,
 • nadzoruje utrzymanie czystości w gminie,
 • zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników
 • koordynuje usługi przewozowe na terenie gminy oraz organizuje bezpłatną komunikację miejską,
 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • wydaje zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej,
 • gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • realizuje inwestycje miejskie,
 • wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (budowa dróg gminnych kanalizacji sanitarnej itp.),
 • opracowuje plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządza z niego wypisy i wyrysy,
 • zajmuje się ochroną zabytków na terenie gminy,
 • nadaje nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,
 • prowadzi ewidencję ludności, rejestr wyborców, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców, spis dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,
 • zajmuje się zielenią miejską,
 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia uczniów oraz osiągnięcia sportowe,
 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
  Plac Ratuszowy 1
  43-170 Łaziska Górne
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii Ogólnej Urzędu.
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: burmistrz@laziska.pl.
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
  Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /s0ylj5y53x/skrytka
 5. Możesz wysłać faks pod numer 32 324 80 06.
 6. Możesz zadzwonić na numer 32 324 80 00.
 7. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

Dojazd do Urzędu

Autobus:

Obok Urzędu znajdują się 3 przystanki autobusowe (Łaziska Górne Ratusz), na których stają autobusy o numerach 29, 69, 294, 525, 655 i literach M, Ł, N.

Samochód:

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością

Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności.