Informacja na temat projektu “Kopalnia biznesu”

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pn. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Do projektu mogą zgłosić się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów)

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
 • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
  23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
  do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
wielkość czcionki