Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

KOMISARZ WYBORCZY
W BIELSKU-BIAŁEJ III
DBB-0011-17/19

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych przyjmuje Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III, według swojej właściwości terytorialnej obejmującej obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzę-bie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Prawo zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy są wpisani do rejestru wyborców w danej gminie według zasięgu działania obejmującego właściwość terytorialną Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, to jest w gminach powiatu:

mikołowskiego – Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry,

raciborskiego – Racibórz, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Ra-ciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik,
rybnickiego – Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świer-klany,

wodzisławskiego – Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Godów, Go-rzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana
oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Biel-sku-Białej III do dnia 13 maja 2019 r. – w godzinach urzędowania od ponie-działku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej albo na adres e-mail:
bbi-sekretariat@kbw.gov.pl

O dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Ko-misarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 13 maja 2019 r., do godziny 15:30.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do komunikatu.
KOMISARZ WYBORCZY
W BIELSKU-BIAŁEJ III
Natalia Włoch-Kliś

wielkość czcionki