Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

  1. są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  2. zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
  3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.
  4. nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Informacje szczegółowe: Wydział Organizacyjny UM w Łaziskach Górnych – tel. 32 324 80 24.

wielkość czcionki