Fotowoltaika

 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”

 

Wartość całkowita projektu: 3 484 790,00 zł

Dofinansowanie: 3 300 817,49 zł

 

Instrukcja wypełniania Oświadczenia o ilości wyprodukowanej w poprzedzającym roku kalendarzowym energii elektrycznej (załącznik nr 4 umowy).

Zgodnie z §7 ust. 1 umowy o powierzenie grantu …… Grantobiorca zobowiązany jest do corocznego wypełnienia i przekazania oświadczenia o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej (załącznik nr 4 do Umowy). Oświadczenie powinno wskazywać stan na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Wypełnione oświadczenie należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną na adres mailowy: fotowoltaika@laziska.pl ) do końca lutego. Termin końcowy składania oświadczeń przypada na koniec lutego 2027 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypełnienia pkt. 4, 5 i 6 oświadczenia informujemy:

W pkt. 4 „Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację OZE w poprzedzającym roku kalendarzowym” wpisujemy z inwertera roczną wartość wskazującą roczną ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

W pkt. 5 „Ilość energii elektrycznej zużytej w poprzedzającym roku kalendarzowym” wpisujemy wynik następującego działania:

Roczną ilość wyprodukowanej energii (z inwertera – pkt. 4) sumujemy z roczną ilością energii pobraną z sieci elektroenergetycznej (licznik TAURON). Od sumy odejmujemy ilość oddanej energii do sieci elektroenergetycznej (licznik TAURON).

W pkt. 6 „Efekt ekologiczny został osiągnięty poprzez produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE” wpisujemy wartość z pkt. 4  w „MWhe/rok”.

 

W przypadku awarii inwertera, w wyniku której zajdzie konieczność jego wymiany, należy odczytać dane wskazujące na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

Instrukcja wypełniania Oświadczenia o ilości wyprodukowanej w poprzedzającym roku kalendarzowym energii elektrycznej (załącznik nr 4 umowy) -jpg

 

Informacja dla beneficjentów projektu z dnia 6 października 2020

W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o przesunięciu terminu przelewu kolejnej transzy środków związanych z realizacją projektu informujemy, że przelewy dla naszych Beneficjentów, którzy złożyli już wniosek o płatność i oczekują na refundację kosztów będą dokonane niezwłocznie po zarejestrowaniu środków na koncie projektu.

 

Inspektor nadzoru z ramienia Grantodawcy Pan Krzysztof Kania, nr. tel. kontaktowego: 605 573 518.

Informujemy, że przedstawiciele firmy Foton Technik Sp. z o.o.l oferujący usługi dotyczące fotowoltaiki nie są w żaden sposób związani z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych. Dodatkowo, ze względu na sytuację epidemiologiczną wskazane jest unikanie jakichkolwiek kontaktów z osobami z zewnątrz.

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku składnie niezbędnych dokumentów do realizacji projektu wyłącznie drogą mailową: fotowoltaika@laziska.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJA ZADANIA W I TERMINIE :
1. W dniu 11 marca 2020r. została zamknięta lista grantobiorców projektu realizujących zadanie w I terminie, w związku z koniecznością przesłania listy do Ministerstwa Finansów celem weryfikacji, dlatego osoby potwierdzające wolę uczestnictwa w projekcie, po 11 marca 2020 NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI realizacji projektu w I terminie.
2. Podpisywanie umów z grantobiorcami nastąpi po pozytywnej weryfikacji listy grantobiorców.
W związku z zaistniałą sytuacją sytuacją terminy realizacji projektu mogą ulec zmianie.

Ważna informacja dla grantobiorców z dnia 12 marca 2020 roku

W związku z koniecznością przesłania do Ministerstwa Finansów listy grantobiorców projektu realizujących zadanie w pierwszym terminie, zamkniętej w dniu 11 marca 2020, w celu uzyskania informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed podpisaniem umowy z grantobiorcą, informujemy, że procedura podpisania Umów z grantobiorcami może zostać opóźniona do momentu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów.  Prosimy na bieżąco śledzić nasze informacje dotyczące projektu.

 

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców miasta, uczestników projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”, dotyczących firm oferujących możliwość skorzystania z usługi zakupu i  montażu instalacji fotowoltaicznych i powołujących się na współpracę z Miastem informujemy, że Miasto Łaziska Górne nie uczestniczy w wyborze firm oferujących tego typu usługi i wybór ten jest indywidualną sprawą każdego mieszkańca.

Powoływanie się na Urząd Miejski w Łaziskach Górnych w tym zakresie jest nieuprawnione.

 

Do pobrania:

ETAP WNIOSKOWANIE:
Pełnomocnictwo
Deklaracja udziału w projekcie 

ETAP REALIZACJA:
Potwierdzenie woli uczestnictwa w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dobrze mocy instalacji
Umowa o powierzenie grantu

DOKUMENTY:
Regulamin
Regulamin udzielania dotacji celowej
Zarządzenie w sprawie naboru wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym
Prezentacja
Wzór Certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
Rezygnacja z udziału w projekcie

– Załącznik nr 4 Oświadczenie o ilości wyprodukowanej energii wersja pdf
– Załącznik nr 4 Oświadczenie o ilości wyprodukowanej energii wersja word