Szkody górniczne

Zasady składania wniosków o naprawę szkód górniczych

Trwała naprawa szkody następuje po uspokojeniu się górotworu na pisemny wniosek poszkodowanego. Wniosek winien być złożony niezwłocznie, gdy zauważone zostaną przez poszkodowanego uszkodzenia obiektu, które jego zdaniem są szkodą górniczą. Art. 442 Kodeksu Cywilnego mówi: „Roszczenie o naprawę szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”. Według interpretacji sądów terminem, od którego liczy się bieg przedawnienia jest moment uspokojenia się terenu po dokonanej eksploatacji górniczej.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o naprawę szkody jest:

 • zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami w obiekcie a dokonaną eksploatacją górniczą prowadzoną w rejonie wnioskowanego obiektu,
 • złożenie wniosku w ustawowym terminie.

Oddalone są wnioski o naprawę szkód w przypadku:

 • kiedy obiekt znajduje się poza zasięgiem wpływów dokonanej eksploatacji,
 • gdy szkody nie są spowodowane ruchem zakładu (np. wady budowlane, niezgodność obiektu z projektem technicznym),
 • gdy następuje przedawnienie roszczeń.

Należy nadmienić, że każdy wpływający na kopalnię wniosek jest rozpatrzonym indywidualnie.

Dla każdego obiektu sporządzona jest przez mierniczego górniczego i geologa górniczego opinia górniczo – geologiczna, określająca:

 • dane geologiczne obejmujące warstwy nadkładu oraz utwory karbońskie wraz z tektoniką,
 • dane górnicze obejmujące parametry (obniżenie, nachylenie, odkształcenie) dokonanej i przyszłej eksploatacji,
 • inne uwagi o możliwości wystąpienia deformacji terenu,
 • dane dotyczące prowadzonych obserwacji geodezyjnych,
 • możliwości wpływu eksploatacji górniczej z kopalń sąsiednich.

Po analizie powyższych danych podejmowana jest decyzja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Tryb postępowania w sprawach o naprawienie szkód przedstawia się następująco:

 1. Tryb awaryjny.

Szkody stwarzające zagrożenie zdrowia, życia lub mienia użytkowników powierzchni terenu górniczego
w przypadku, gdy istnieje przypuszczenie, że zaistniały one na wskutek ruchu zakładu górniczego są usuwane w trybie awaryjnym.

 1. Postępowanie   w  trybie   awaryjnym   zostaje  wszczęte  na  wniosek  właściciela, administratora lub kopalni – telefonicznie, osobiście lub pisemnie.
 2. Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną awarii jest ruch zakładu górniczego, to przedstawiciele zakładu są zobowiązani do oględzin obiektu i ustalenia:

a/ zakresu rzeczowego powstałych szkód,

b/ przyczyny powstania awarii,

c/ sposobu usunięcia awarii,

d/ szacunkowego kosztu naprawy i terminu jej wykonania.

 1. Z wizji zostaje sporządzony protokół konieczności, który jest podstawą dalszego działania.
 2. Awarie usuwane są przez ekipy remontowe w terminie niezwłocznym.
 3. Trwała naprawa szkód.

Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu następuje po uspokojeniu się terenu.

 1. Postępowanie o naprawienie szkody rozpoczyna się na pisemny wniosek poszkodowanego.
 2. Mierniczy górniczy i geolog górniczy sporządzają opinię górniczo – geologiczną, która jest podstawą do stwierdzenia przyczyn powstania szkody.
 3. Oględziny obiektu będącego przedmiotem wniosku przeprowadzone są przez uprawnionych inspektorów nadzoru budowlanego. Z wizji sporządzony jest protokół oględzin obiektu.
 4. Wyniki oględzin i wnioski wynikające z opinii górniczo – geologicznej (a w razie potrzeby dodatkowej opinii specjalistycznej) stanowią podstawę do:

a/ uznania wniosku zgłoszonej szkody,

b/ oddalenia wniosku.

W  przypadku  uznania  wniosku  zgłoszonej   szkody,   zawierana jest  pomiędzy właścicielem obiektu a przedsiębiorcą górniczym pisemna ugoda, w której określony jest zakres uszkodzeń, sposób i termin ich naprawy.

Do wykonania naprawy zobowiązany jest przedsiębiorca, jednakże na wniosek poszkodowanego kopalnia może zawrzeć odrębną umowę na remont we własnym zakresie na koszt kopalni. W przypadku nie uznania wniosku zgłoszonej szkody,przedsiębiorca górniczy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o powyższym fakcie, podając przyczyny oddalenia roszczeń.

Na podstawie zawartej ugody sporządzana jest dokumentacja kosztorysowo – projektowa lub dokumentacja określająca wartość odszkodowania (w przypadku, gdy koszt remontu rażąco przekracza wartość obiektu).

Sporządzona i zatwierdzona dokumentacja jest podstawą do rozpoczęcia robót remontowych:

a/ we własnym zakresie,

b/ przez firmę remontową wyłonioną przez postępowanie przetargowe.

Uszkodzenia można zgłaszać w formie pisemnej lub telefonicznej (tel. 32 7175330 lub 32 7175483).

Druki wniosków o naprawę szkód oraz zwrotu kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych (kancelaria) oraz do pobrania poniżej.

Pobierz PDF :Wniosek o naprawienie szkody

Pobierz PDF :Wniosek o szkody (obiekty budowlane)

Pobierz PDF :Wniosek zwrot kosztów

Pobierz DOC :Wniosek o wydanie opinii

wielkość czcionki