Szkody górniczne

PGG S.A. informuje o wstrząsach górniczych i przyjmuje zgłoszenia o ich skutkach

Polska Grupa Górnicza S.A. przypomina, że wychodząc naprzeciw postulatom samorządowców, zapewnia na bieżąco dostęp do pełnej informacji o wstrząsach górniczych na obszarze działania kopalń spółki. Od kwietnia tego roku we wszystkich kopalniach PGG S.A. uruchomiono całodobowe infolinie, na których telefonicznie można zgłosić zaobserwowane skutki drgań gruntu.

Już od roku na ogólnodostępnej stronie internetowej PGG S.A. (w „Strefie korporacyjnej”, w zakładce „Pozostała działalność”) funkcjonuje specjalny geoportal wstrząsów górniczych , który uruchomiono z myślą o mieszkańcach i urzędnikach samorządowych. Na mapach (do wyboru wersja topograficzna lub ortofotomapa) prezentowane są w granicach miast, gmin, powiatów i działek ewidencyjnych zasięgi złóż węgla kamiennego i aktualnych terenów górniczych PGG S.A. Na mapach naniesiono też rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w kopalniach i w Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej, które rejestrują na bieżąco parametry drgań gruntu.

Przede wszystkim mapy pokazują lokalizację ognisk (epicentrów) wstrząsów o energii powyżej 105 J, które wystąpiły w wyniku działalności kopalń PGG S.A. w okresie ostatnich 30 dni. Gdy najedziemy kursorem na symbol epicentrum, ukażą się podstawowe dane o wstrząsie: nazwa kopalni, data i godzina rejestracji wstrząsu, wstępnie oszacowana energia oraz raport, zawierający dodatkowo współrzędne a także parametry ze stanowisk pomiarowych, które pozwalają zaklasyfikować dany wstrząs do określonego stopnia w Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej GSIS-2017.

Dla wybranego stanowiska pomiarowego znajdziemy natomiast zestawienie wstrząsów i parametrów zarejestrowanych tam drgań za ostatnich 12 miesięcy. Zestawienie rozwiniemy wskazując kursorem symbol stanowiska pomiarowego.

Dane o wstrząsie górniczym zamieszczane są na geoportalu PGG S.A. niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji jego parametrów przez kopalnianą stację tąpań. Aktualizacja danych następuje co najmniej jeden raz w ciągu doby. Z geoportalu PGG S.A. można przejść bezpośrednio do strony internetowej Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (zarządza nią Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), na której dostępne są informacje i dane o wstrząsach zarejestrowanych przez GRSS.

Polska Grupa Górnicza S.A. rozesłała do gmin województwa śląskiego informację, w której przypomina również, że od kwietnia tego roku w każdej z kopalń PGG S.A. przez całą dobę czynna jest infolinia, która pozwala mieszkańcom dokonać zgłoszenia o skutkach wstrząsów górniczych.

Oto numery infolinii, pod którymi można zgłaszać zauważone skutki wstrząsu: kopalnia ROW Ruch Chwałowice 32 729 1100, ROW Ruch Jankowice 32 729 1101, ROW Ruch Marcel 32 729 1102, ROW Ruch Rydułtowy 32 729 1103; kopalnia Ruda Ruch Bielszowice 32 729 1104, Ruda Ruch Halemba 32 729 1105; kopalnia Sośnica 32 729 1106; kopalnia Bolesław Śmiały 32 729 1107; kopalnia Mysłowice Wesoła 32 729 1108; kopalnia Staszic-Wujek 32 729 1109; kopalnia Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 32 729 1110, Piast-Ziemowit Ruch Piast 32 729 1111.

Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane i odpowiednio kwalifikowane do ewentualnego dalszego postępowania. W trakcie połączenia osoba dokonująca zgłoszenia proszona jest o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy budynek bądź lokal posiada instalację gazową?
– Czy po wstrząsie powstały widoczne uszkodzenia w budynku, w jego instalacjach lub inne szkody?
– Czy powstałe uszkodzenia wymagają niezwłocznej interwencji w celu zabezpieczenia przed ich skutkami ?

Na powyższe pytania wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. Na zakończenie rozmowy osoba dzwoniąca proszona jest o podanie danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, którego zgłoszenie dotyczy), numeru telefonu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi każde połączenie zostaje zakwalifikowane do odpowiedniej grupy zgłoszeń, od czego uzależniony jest dalszy tok postępowania służb kopalni w odniesieniu do odebranego zgłoszenia.

W trakcie rozmowy wirtualna asystentka informuje także o czynnościach jakie należy wykonać w przypadku, gdy w budynku lub lokalu wyczuwalny jest zapach gazu lub gdy zachodzi konieczność niezwłocznej interwencji przez odpowiednie służby ratownicze lub techniczne.

Polska Grupa Górnicza S.A. ma nadzieję, że wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów narażonych na dynamiczne górnicze oddziaływania oraz zapewnią powszechny dostęp do wiarygodnych danych i informacji na temat wstrząsów generowanych działalnością górniczą, których skutki są odczuwalne lub widoczne na powierzchni terenu.

źródło: www.pgg.pl


 

Zasady składania wniosków o naprawę szkód górniczych

Trwała naprawa szkody następuje po uspokojeniu się górotworu na pisemny wniosek poszkodowanego. Wniosek winien być złożony niezwłocznie, gdy zauważone zostaną przez poszkodowanego uszkodzenia obiektu, które jego zdaniem są szkodą górniczą. Art. 442 Kodeksu Cywilnego mówi: „Roszczenie o naprawę szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”. Według interpretacji sądów terminem, od którego liczy się bieg przedawnienia jest moment uspokojenia się terenu po dokonanej eksploatacji górniczej.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o naprawę szkody jest:

 • zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami w obiekcie a dokonaną eksploatacją górniczą prowadzoną w rejonie wnioskowanego obiektu,
 • złożenie wniosku w ustawowym terminie.

Oddalone są wnioski o naprawę szkód w przypadku:

 • kiedy obiekt znajduje się poza zasięgiem wpływów dokonanej eksploatacji,
 • gdy szkody nie są spowodowane ruchem zakładu (np. wady budowlane, niezgodność obiektu z projektem technicznym),
 • gdy następuje przedawnienie roszczeń.

Należy nadmienić, że każdy wpływający na kopalnię wniosek jest rozpatrzonym indywidualnie.

Dla każdego obiektu sporządzona jest przez mierniczego górniczego i geologa górniczego opinia górniczo – geologiczna, określająca:

 • dane geologiczne obejmujące warstwy nadkładu oraz utwory karbońskie wraz z tektoniką,
 • dane górnicze obejmujące parametry (obniżenie, nachylenie, odkształcenie) dokonanej i przyszłej eksploatacji,
 • inne uwagi o możliwości wystąpienia deformacji terenu,
 • dane dotyczące prowadzonych obserwacji geodezyjnych,
 • możliwości wpływu eksploatacji górniczej z kopalń sąsiednich.

Po analizie powyższych danych podejmowana jest decyzja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Tryb postępowania w sprawach o naprawienie szkód przedstawia się następująco:

 1. Tryb awaryjny.

Szkody stwarzające zagrożenie zdrowia, życia lub mienia użytkowników powierzchni terenu górniczego
w przypadku, gdy istnieje przypuszczenie, że zaistniały one na wskutek ruchu zakładu górniczego są usuwane w trybie awaryjnym.

 1. Postępowanie   w  trybie   awaryjnym   zostaje  wszczęte  na  wniosek  właściciela, administratora lub kopalni – telefonicznie, osobiście lub pisemnie.
 2. Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną awarii jest ruch zakładu górniczego, to przedstawiciele zakładu są zobowiązani do oględzin obiektu i ustalenia:

a/ zakresu rzeczowego powstałych szkód,

b/ przyczyny powstania awarii,

c/ sposobu usunięcia awarii,

d/ szacunkowego kosztu naprawy i terminu jej wykonania.

 1. Z wizji zostaje sporządzony protokół konieczności, który jest podstawą dalszego działania.
 2. Awarie usuwane są przez ekipy remontowe w terminie niezwłocznym.
 3. Trwała naprawa szkód.

Naprawa szkody wyrządzonej ruchem zakładu następuje po uspokojeniu się terenu.

 1. Postępowanie o naprawienie szkody rozpoczyna się na pisemny wniosek poszkodowanego.
 2. Mierniczy górniczy i geolog górniczy sporządzają opinię górniczo – geologiczną, która jest podstawą do stwierdzenia przyczyn powstania szkody.
 3. Oględziny obiektu będącego przedmiotem wniosku przeprowadzone są przez uprawnionych inspektorów nadzoru budowlanego. Z wizji sporządzony jest protokół oględzin obiektu.
 4. Wyniki oględzin i wnioski wynikające z opinii górniczo – geologicznej (a w razie potrzeby dodatkowej opinii specjalistycznej) stanowią podstawę do:

a/ uznania wniosku zgłoszonej szkody,

b/ oddalenia wniosku.

W  przypadku  uznania  wniosku  zgłoszonej   szkody,   zawierana jest  pomiędzy właścicielem obiektu a przedsiębiorcą górniczym pisemna ugoda, w której określony jest zakres uszkodzeń, sposób i termin ich naprawy.

Do wykonania naprawy zobowiązany jest przedsiębiorca, jednakże na wniosek poszkodowanego kopalnia może zawrzeć odrębną umowę na remont we własnym zakresie na koszt kopalni. W przypadku nie uznania wniosku zgłoszonej szkody,przedsiębiorca górniczy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o powyższym fakcie, podając przyczyny oddalenia roszczeń.

Na podstawie zawartej ugody sporządzana jest dokumentacja kosztorysowo – projektowa lub dokumentacja określająca wartość odszkodowania (w przypadku, gdy koszt remontu rażąco przekracza wartość obiektu).

Sporządzona i zatwierdzona dokumentacja jest podstawą do rozpoczęcia robót remontowych:

a/ we własnym zakresie,

b/ przez firmę remontową wyłonioną przez postępowanie przetargowe.

Uszkodzenia można zgłaszać w formie pisemnej lub telefonicznej (tel. 32 7175330 lub 32 7175483).

Druki wniosków o naprawę szkód oraz zwrotu kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych (kancelaria) oraz do pobrania poniżej.

Pobierz PDF :Wniosek o naprawienie szkody

Pobierz PDF :Wniosek o szkody (obiekty budowlane)

Pobierz PDF :Wniosek zwrot kosztów

Pobierz DOC :Wniosek o wydanie opinii