Informacje nt. odbioru i zagospodarowania odpadów

Informujemy, że w imieniu Gminy Łaziska Górne od 1 lipca 2015r. odpady komunalne odbiera firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 224 1550
fax: 32 224 1420

strona internetowa: www.pgkim-laziska.pl

Prosimy, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik/i lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesję. Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Przypominamy, że zgodnie z §6 pkt. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska Górne, nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki spełniające obowiązujące normy oraz przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych – Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. 32 324 80 07.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej segregujący odpady otrzyma zestaw worków raz w miesiącu. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów selektywnie zebranych, worki do segregacji można otrzymać bezpłatnie w PGKiM w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5.

W Łaziskach Górnych przy ul. Łazy 7A działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć i ulokować następujące odpady komunalne:

– papier,
– tekturę,
– metale,
– tworzywa sztuczne,
– szkło białe i kolorowe,
– opakowania wielomateriałowe,
– odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– odpady ulegające biodegradacji, w tym skoszoną trawę, chwasty i organiczne odpady kuchenne,
– baterie i akumulatory,
– przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,
– odpady remontowo-budowlane tj. niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).

Uwaga! Jeżeli w domu przeprowadzamy remont, który wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, odpadami powstającymi przy jego realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje (jako wytwórca odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami).

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Przywiezione we własnym zakresie odpady przyjmuje nieodpłatnie uprawniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu czy osoba dostarczająca odpady jest mieszkańcem Łazisk Górnych. W związku z tym należy mieć ze sobą dokument, który potwierdza miejsce zamieszkania.

Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Łazy 7A:

od poniedziałku do piątku:
9.00 – 20.00 (od maja do końca października)
9.00 – 17.00 (od listopada do końca kwietnia)
sobota: 9.00 – 17.00 – (cały rok)
niedziela: nieczynne

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454) wg danych z okresu sprawozdawczego obejmującego 2018r.

Informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

2. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

3. Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

4. EKO-TRANS Krzysztof Zimnol, ul.Stara Szklarnia 15, 43-180 Orzesze

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  1. KOMART Sp. z o.o. , ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów
  2. Cofinco Poland Sp. z o.o. , ul.Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój
  3. Best-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

c.) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Miasto Łaziska Górne

Plac Ratuszowy 1

43-170 Łaziska Górne

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 35,33 – wymagane min 30%

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 25% – dopuszczalne max 40%

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 30,09 – wymagane min 30%

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 3,63 – dopuszczalne max 40%

FCC Polska Sp. z o.o., Lecha 10, 41-800 Zabrze

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 148,78 – wymagane min 30%

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 9,13 – dopuszczalne max 40%

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., Piotra Skargi 87,  41-706 Ruda Śląska

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 46,80 – wymagane min 30%

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 4,28 – dopuszczalne max 40%

EKO-TRANS Krzysztof Zimnol, Stara Szklarnia 15, 43-180 Orzesze

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] – 0 – wymagane min 30%

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0 – dopuszczalne max 40%

  1. d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, Łazy 7A, 43-170 Łaziska Górne

prowadzony przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

czynny w godzinach

od poniedziałku do piątku:

9.00 – 20.00 (od maja do końca października)

9.00 – 17.00 (od listopada do końca kwietnia)

sobota: 9.00 – 17.00 (cały rok)

niedziela: nieczynne

(aktualne godziny funkcjonowania PSZOK są dostępne w zakładce „informacje dotyczące odbioru odpadów”)

  1. e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy można zgłaszać w Urzędzie Miejskim pod numerem telefonu 32 324 80 07 lub mailem rgok@laziska.pl

Równocześnie prosimy, aby reklamacja czy uwaga była zgłaszana w miarę możliwości jak najszybciej od chwili wystąpienia konkretnej nieprawidłowości. Np. brak odbioru odpadów zgłaszamy w tym samym cyklu odbioru odpadów (zgodnie z harmonogramem), w którym wystawiony kubeł lub worki z posegregowanymi odpadami nie zostały odebrane. Zgłoszenie, które następuje po długim okresie czasu od zaistnienia danego zdarzenia, może być później trudne do zweryfikowania i naprawienia.

wielkość czcionki