Formularze do pobrania

1. Warunki przyłączenia do sieci PEC
2. Dokumenty dot. realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” 
3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
4. Dzierżawa terenu stanowiącego własność Gminy Łaziska Górne pod ustawienie stanowiska handlowego w czasie odpustu parafialnego w parafii Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych
5. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
6. Nadanie numeru PESEL
7. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
8. Wyrażenie zgody na użycie/wykorzystanie herbu miasta
11. Zasady wydawania warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych
12. Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
13.Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
14.Wniosek o bezpłatne udostępnienie terenu rekreacyjno-sportowego tzw. Ynzli
15. Podatki i opłaty lokalne
16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne” – Załącznik nr 4 Oświadczenie o ilości wyprodukowanej energii wersja pdf
18. Wzór oferty na realizację zadania publicznego
19. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wydział Ochrony Środowiska:

 

1.Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie pdf, Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie doc + Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
2. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych
4. Kolektory słoneczne i pompy ciepła
5. Wymiana systemów grzewczych
6.Usuwanie drzew i krzewów
7.Przydomowe przepompownie ścieków
8.Azbest
9. CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
10. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne w wersji pdf
11. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne w wersji pdf

Urząd Stanu Cywilnego:

1. Oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego
3. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw
4.  Zgłoszenie zgonu
5. Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą
6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
7. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
8. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
9. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
10. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
11. Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
12. Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego – przed duchownym
13. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
14. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
15. Zgłoszenie urodzenia dziecka
16. Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
17. Zmiana imienia i nazwiska

Dowody osobiste:

1.Dowód osobisty- wniosek o wydanie dowodu
2. Dowód osobisty- zawieszanie i cofanie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
3. Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego
4. Dowód osobisty- zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
5. Odbiór gotowego dokumentu
6. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Alkohole:

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
2. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Drogi gminne:

1. Zezwolenie na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi
2.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
3.Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
4. Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Lokale mieszkalne:

1.Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
2.Zamiana lokali
3.Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz głównych najemców w trybie bezprzetargowym

Nagrody, wyróżnienia, dotacje:

1. Przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
3. Udzielenie dotacji na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Nieruchomości/grunty:

1.Podział nieruchomości
2.Dzierżawa i najem gruntów gminy

Stypendia:

1.Przyznanie stypendiów sportowych
2. Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego
3.Przyznanie stypendiów uczniom uzdolnionym

Wpisy do rejestrów/ewidencji:

1.Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Łaziska Górne
2.Wpis do ewidencji/zmiana we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne
3.Wpis do ewidencji/ zmiana we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne

Zameldowanie/wymeldowanie:

1.Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
2.Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
3. Zameldowanie , wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie czynności w drodze decyzji administracyjnej
4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
5.Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
6
.Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
7
.Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
8. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców
9
. Nadanie/zmiana numeru PESEL
10. Wielojęzyczne formularze wydawane przez ewidencje ludności

Wybory:

1. Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego
2.Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
3.Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych
4.Głosowanie przez wyborców niepełnosprawnych przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a
5.Oświadczenie wyborcy o powrocie do miejsca stałego zameldowania
6.Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
7.Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
8.Udostępnienie rejestru wyborców
9.Udostępnienie spisu wyborców
10.Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
11.Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12. Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
13.Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
14.Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
15.Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
16.Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
17.Zgłoszenie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych