Stawka/deklaracja/Karta PSZOK

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 lutego 2021 r. od 1 kwietnia 2021 roku obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Link do uchwały: https://bip.laziska.pl/lista/uchwaly-3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. stawka miesięczna opłaty wynosi 29,00 zł od mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych, w sposób selektywny, w wysokości 58,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc.

Z dniem 1 stycznia 2021 wchodzi w życie Uchwała nr XXV/253/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Link do uchwały:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLaziskachGornych/document/678221/Uchwa%C5%82a-XXV_253_20

Zgodnie z treścią w/w uchwały zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaziska Górne. Zwolnienie, przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny określonej w odrębnej uchwale. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacji nt. dokonania zmiany deklaracji udziela Wydział Podatków i Opłat lokalnych pod numerem: 32 324 80 61

Formularz deklaracji

Informacja w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, tj.

a) za I kwartał do 31 marca danego roku,
b) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
c) za III kwartał do 30 września danego roku,
d) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

3. W przypadku zmiany wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału, dopuszcza się uregulowanie różnicy za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

Opłatę uiszcza się na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.

Treść Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XVIII/168/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 czerwca 2016 r.

znajduje się pod linkiem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLaziskachGornych/document/191467/Uchwa%C5%82a-XVIII_168_16

 

KARTA PSZOK

Poniżej formularz wniosku o wydanie Karty PSZOK:

wniosek o wydanie karty