Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne


Zarządzenie nr 661/2047/24

ZARZĄDZENIE NR 661/2047/24 BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
z dnia 19 stycznia 2024 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2023.900 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U.2021.1428)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

zarządza, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 12,
2) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych, ul. Szkolna 4.

§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursach określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U.2021.1428)

§ 4.
Ogłoszenie o konkursach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łaziska Górne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra