BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach konkursu do tytułów ŁAZISZCZANIN ROKU 2019 oraz HONOROWY ŁAZISZCZANIN ROKU 2019

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
zaprasza do zgłaszania kandydatur w ramach konkursu do tytułów

ŁAZISZCZANIN ROKU 2019 oraz HONOROWY ŁAZISZCZANIN ROKU 2019

     Tytuły Łaziszczanina Roku oraz Honorowego Łaziszczanina Roku przyznawane są szczególnie zasłużonym dla miasta postaciom w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk.
Kandydaci do obu tytułów powinni mieć osiągnięcia w przeobrażaniu i kreowaniu rzeczywistości Łazisk Górnych w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalno-oświatowej lub samorządowej oraz promować miasto Łaziska Górne na obszarze naszego regionu lub kraju. Łaziszczaninem Roku może zostać osoba mieszkająca na terenie Miasta. Tytuł Honorowego Łaziszczanina Roku można przyznać osobie niemieszkającej
w Łaziskach Górnych, ale działającej na rzecz naszego Miasta.
Propozycje kandydatur do tytułów zgłaszać mogą osoby prywatne, zakłady pracy, instytucje, organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, kluby sportowe.
W zgłoszeniu należy podać m.in.: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, krótko scharakteryzować kandydata, opisać jego dotychczasowe działania oraz dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu (formularz oświadczenia dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na stronie internetowej www.laziska.pl).
Pisemne zgłoszenia kandydatur należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego (parter) w zaklejonej kopercie z napisem „Łaziszczanin Roku” bądź „Honorowy Łaziszczanin Roku” (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu – zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane).
Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w dniu  22 czerwca 2019 r.

 

Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne

 

Klauzula wyrażenia zgody ŁR HŁR 2019

 

 

 

wielkość czcionki