Aktualizacja informacji dot. pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy

Wypłaty świadczeń dla osób goszczących osoby z Ukrainy

WAŻNE TERMINY

Aktualnie wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.)

————————————————————————————————————————————-

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Zmieniły się jednak niektóre przepisy dotyczące tego świadczenia

Ważne informacje dla mieszkańców, którzy goszczą u siebie obywateli Ukrainy i pobierali świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie.

Rząd zmienił Rozporządzenie w sprawie świadczeń:

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, jednak  nie dłużej niż za okres 120 dni od  przybycia do Polski. Zmiany rozporządzenia dotyczą możliwości przedłużenia tego okresu. Gmina otrzymała możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia w przypadku ściśle określonej grupy osób, w szczególności takich, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60 roku życia lub mężczyzn po 65 roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej takie świadczenie przysługuje zarówno za tę osobę, jak i jej opiekuna i za każde małoletnie dziecko tych osób.

Jeśli pomoc udzielona jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci.

W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich.

Jeżeli wsparcie udzielone jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego i jego dzieci.

Przypomnijmy, że aby otrzymać takie świadczenie, należy wypełnić odpowiedni wniosek i wraz z kartą osoby przyjętej należy go złożyć w Urzędzie Miejskim.

Ważne są również terminy składania wniosków, które zostały wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1383), która weszła w życie 01 lipca, mianowicie:

Wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie do dnia wejścia w życie tej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Kolejne wnioski należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Przekroczenie tych terminów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.