Sprzedaż działek położonych przy ulicy Akacjowej i Głogowej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH  PRZY ULICY AKACJOWEJ I GŁOGOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VII/75/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Akacjowej i Głogowej, Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 1372/14 oraz 1352/12 o powierzchni 0,0976 ha, położona przy ulicy Akacjowej w Łaziskach Górnych, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 148 000,00 zł;
  2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 1370/14 oraz 1353/12 o powierzchni 0,0975 ha, położona przy ulicy Głogowej w Łaziskach Górnych, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 148 000,00 zł;

Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 04 maja 2022 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Akacjowej i Głogowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00066641/9 zawiera wpis o nieodpłatnej służebności drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1207/12. Wpis działu III księgi wieczystej uznano za bezprzedmiotowy
z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejącą sytuację komunikacyjną. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną B11MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 1372/14 oraz 1352/12 o łącznej powierzchni 0,0976 ha położona jest w Łaziskach Górnych przy ulicy Akacjowej w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie niezabudowanych terenów budowlanych, zabudowy jednorodzinnej oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Nieruchomość posiada kształt regularny – prostokąta przylegającego jednym z krótszych boków do ulicy Akacjowej. Teren działek z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Działki jako całość od strony zachodniej graniczą z ulicą Akacjową, od strony południowej z wydzieloną drogą gminną wewnętrzną oraz z działką z zabudową jednorodzinną, z pozostałych dwóch stron  z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Ulica Akacjowa jest w trakcie budowy. W ulicy Akacjowej, w zasięgu działki, biegnie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, projektowana jest również linia energetyczna. Sieć gazowa znajduje się
w ulicy Przysiółki, w odległości około 115 m od granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 1370/14 oraz 1353/12 o łącznej powierzchni 0,0975 ha położona jest w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej, w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie niezabudowanych terenów budowlanych, zabudowy jednorodzinnej oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Nieruchomość posiada kształt regularny – prostokąta przylegającego jednym z krótszych boków do ulicy Głogowej. Teren działek z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Działki jako całość od strony wschodniej graniczą z ulicą Głogową, od strony południowej z wydzieloną drogą gminną wewnętrzną oraz z działką z zabudową jednorodzinną, z pozostałych dwóch stron  z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Ulica Głogowa posiada nawierzchnię asfaltową. W ulicy Głogowej, w zasięgu działki, biegnie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, projektowana jest również linia energetyczna. Sieć gazowa znajduje się w ulicy Przysiółki, w odległości około 115 m od granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2022 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 lipca 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 8436 0003 0000 0026 9001 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Akacjowej i Głogowej – działka nr………”(Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 09 do 30 maja 2022 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 czerwca 2022 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki