Sprzedaż na własność gruntu przeznaczonego pod budowę garaży przy ul. Morcinka w Łaziskach Górnych

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DWÓCH UDZIAŁÓW, PO 1/93 KAŻDY, W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY MORCINKA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIX/128/96 z dnia 26 września 1996 roku w sprawie sprzedaży na własność gruntu przeznaczonego pod budowę garaży na Osiedlu Kościuszki Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności dwóch udziałów, po 1/93 każdy, w nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka zabudowanej kompleksem garaży, obejmującej działki oznaczone numerami 4021/203, 4022/203, 4024/204 i 4026/200 o łącznej powierzchni 3900 m2, przeznaczonej pod budowę dwóch garaży murowanych.

Cena wywoławcza pojedynczego udziału, ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 16 grudnia 2021 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 3 057,00 zł (netto).

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu udziałów w prawie własności nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności dwóch udziałów, po 1/93 każdy, w nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa obejmująca działki oznaczone numerami 4021/203, 4022/203, 4024/204 oraz 4026/200 położona jest w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka, k. m. 1. Jej łączna powierzchnia wynosi 3900 m2. Księga wieczysta dla wyżej opisanych działek oznaczona numerem KA1M/00057137/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Właścicielem nieruchomości są: Gmina Łaziska Górne w 3/93 częściach oraz osoby fizyczne w 90/93 częściach. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dział III ww. księgi wieczystej (ciężary i ograniczenia) zawiera wpis – ostrzeżenie o niezgodności treści księgi ze stanem faktycznym, dotyczącej własności czterech udziałów, będących własnością osób fizycznych. Dział IV (hipoteka) zawiera wpis o hipotece przymusowej kaucyjnej do na rzecz Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Hipoteka ta obciąża udział oznaczony w księdze numerem 45. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta jest strefą urbanistyczną D7KS, co oznacza teren obsługi komunikacji samochodowej. Średnia powierzchnia pojedynczego udziału w gruncie przeznaczonym pod budowę garażu wynosi około 42 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr w odległości około 4,3 km od ścisłego centrum miasta w pobliżu zabudowy jednorodzinnej oraz osiedla mieszkaniowego im. Tadeusza Kościuszki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Działki łącznie posiadają kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren nieruchomości zasadniczo płaski. Nieruchomość zabudowana jest trzema szeregami garaży murowanych, pozostały teren stanowią nieutwardzone place i drogi dojazdowe do garaży. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wyrskiej oraz od strony osiedla im. Tadeusza Kościuszki. Nieruchomość podłączona jest do sieci energetycznej, w pobliżu przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł dla pojedynczego udziału. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02 maja 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 84360003 0000 0026 9001 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż udziałów ul. Morcinka”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył udziałów w nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia udziałów w nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia udziału w nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału w prawie własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena udziału w prawie własności nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje udziały w prawie własności nieruchomości w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających udział w prawie własności nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz dotyczący udziałów w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2022 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 03 marca 2022 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki