Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 387/1167/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§1. 

Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

 1. Ogłaszam II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:
  1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej
  ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 387/1167/21 wraz z załącznikiem