Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ul. św. Jana Pawła II

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 814/47 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/220/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 814/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki: 814/47

Powierzchnia ha: 0,6864

Obręb, karta mapy: Łaziska Górne, k.m. 3

Księga wieczysta SR Mikołów: KA1M/00059488/6

Cena wywoławcza netto PLN: 912 912, 00

Wadium PLN: 90 000,00

Powyższa cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 30 czerwca 2020 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem przetargu znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Św. Jana Pawła II (dawniej Świerczewskiego), arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla tejże nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00059488/6 nie zawierają wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną A12U – tereny usługowe, A3KD1 – tereny komunikacji dróg publicznych klasy Z (zbiorcze) oraz A2KGDP – tereny komunikacji dróg publicznych klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku RIVb oraz PsIV.

Działka nr 814/47 jest niezabudowana, ze spadkiem w kierunku południowym, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na lub w sąsiedztwie działki (prąd, woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg). Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Działka położona jest przy drodze powiatowej ul. Św. Jana Pawła II oraz DK81, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami gruntowymi niezabudowanymi wykorzystywanymi na cele komunikacji oraz usług oraz z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. W pobliżu znajduje się hotel Modus oraz węzeł drogowy. Wyklucza się skomunikowanie przedmiotowej działki z innymi drogami poprzez wewnętrzną drogę dojazdową do budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” (równoległą do ul. św. Jana Pawła II).

Przetarg na sprzedaż działki 814/47 odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 90 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 listopada 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki ul św. Jana Pawła II”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 22 lipca do 12 sierpnia 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 2 września 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki