Sprzedaż działki na ul. Brada

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH  PRZY ULICY BRADA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/125/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1192/12 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Brada

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:
Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 października 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Brada, karta mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00057996/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka objęta została strefą urbanistyczną B14MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz B1KDZ, co oznacza tereny komunikacji – drogi publiczne klasy Z (zbiorcze). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVb. Działka zlokalizowana jest w odległości około 1,6 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, teren działki zasadniczo płaski. Od strony północno-wschodniej działka graniczy z nieruchomością stanowiącą dojazd do nieruchomości sąsiedniej, usytuowaną przy chodniku biegnącym wzdłuż ulicy Brada. Działka niewielką powierzchnią, stanowiącą wjazd na nieruchomość,  graniczy bezpośrednio z ulicą Brada. Z pozostałych trzech stron graniczy z niezabudowanymi działkami budowlanymi. W pasie pomiędzy przedmiotową działką a ulicą Brada biegnie sieć gazowa, wodociągowa oraz linia energetyczna. Sieć kanalizacyjna usytuowana jest w odległości ok. 30 m, na sąsiedniej nieruchomości. Działka 1192/12 zlokalizowana jest przy ulicy Brada będącą jedną z głównych ulic miasta, prowadzącą z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany jest w odległości ok. 0,25 km od przedmiotowej nieruchomości. Podstawowe punkty usługowo-handlowe mieszczą się w promieniu ok. 0,6 km od działki 1192/12. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 1,6 km od nieruchomości. Dojazd do nieruchomości dobry. Działka 1192/12 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Brada.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Brada”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 30 października do 20 listopada 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 11 grudnia 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki