Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Głogowej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH
PRZY ULICY GŁOGOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/429/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza 

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Lp.

 

Numer

działki

Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto PLN Wadium

PLN

1. 1355/12 975 Łaziska Górne,
k.m. 1
KA1M/00066641/9

 

89 700,00 9 000,00
2. 1357/12 1000 Łaziska Górne,
k.m. 1
KA1M/00066641/9

 

92 000,00 9 000,00
3. 1359/12 1000 Łaziska Górne,
k.m. 1
KA1M/00066641/9

 

92 000,00 9 000,00

 

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 lipca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Działki będące przedmiotem przetargu znajdują się w Łaziskach Górnych, w rejonie Brada, przy ulicy Głogowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 7 MU 1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu mają kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Są niezabudowane i nieogrodzone. Infrastruktura techniczna usytuowana w sąsiedztwie. Działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym, działka nr 1355/12 północną granicą oparta o skarpę. Od strony wschodniej nieruchomości graniczą z wyznaczoną wewnętrzną drogą dojazdową, zaś z pozostałych stron
z działkami gruntowymi niezabudowanymi. Odległość od centrum miasta wynosi około 2 km. Nieruchomości znajdują się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 października 2018 roku
na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział
w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Głogowej – działka nr………”(Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość,
a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest
w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 9 do 30 lipca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 sierpnia 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37)
w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

 

wielkość czcionki