Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

BIZNES.GOV.PL – SERWIS INFORMACYJNO - USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępny jest również opis urzędowych usług oraz gotowe formularze dla przedsiębiorców. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

PROJEKT „MOJA FIRMA – MOJA NIEZALEŻNOŚĆ”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność”.

Planowany nabór do projektu: styczeń / luty 2017r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

- osoby niepełnosprawne;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Spotkanie z Doradcą Zawodowym

Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania

Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł

Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności

Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Ministerstwo Rozwoju informuje, że rejestracja w CEIDG oraz wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są całkowicie BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne:

przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów

podszywające się pod Ministerstwo Rozwoju, które wysyłają na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

WAŻNE!

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu gospodarczego, która od ponad 25 lat wspiera śląskich przedsiębiorców. W związku z uruchomieniem nowej transzy środków w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Izba zapewnia pełen dostęp do informacji na temat programu, jak również bezpłatne wsparcie w wypełnianiu wniosków.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wśród form wsparcia oferowanych w programie znajdują się:

- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,

- pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy,

- nieodpłatne usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczegóły:

INFORMACJA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego” którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem, zamieszczamy poniższe linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego:

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

Elektroniczny Punkt Kontaktowy ma umożliwić realizację następujących funkcji:

- operacyjnej polegającej na umożliwianiu dopełnienia procedur i formalności związanych z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych w sposób zdalny i elektroniczny,

- informacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu zainteresowanych osób do katalogu informacji, zdefiniowanych w art. 22b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- wsparcia i pomocy polegającej na możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, którego tematyka jest zgoda z celami funkcjonowania Punktu Kontaktowego.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy powinien być postrzegany jako jeszcze jedna, uzupełniająca droga kontaktu z właściwymi organami, nie wyłączająca dotychczas stosowanych form komunikacji – bezpośredniej i listownej.

Jednym z zadań Krajowej Izby Gospodarczej jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK:

www.facebook.com/eugopl

www.kig.pl

PUNKT KONSULTACYJNY – OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z dniem 31.12.2013 r. Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. [Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] w Woli zakończyło świadczenie usług informacyjnych i doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 2 stycznia 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli organizowane są dyżury w ramach okienka przedsiębiorczości. Podczas dyżurów konsultanci świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Usługi informacyjne dotyczą aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Obejmują m. in.:

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenie i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • finansowania działalności z różnych źródeł,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG.

Z usług można skorzystać:

 • osobiście w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. [Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.], ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konsultacje pod nr tel. /32/ 211 91 77,
 • telefonicznie pod nr tel. /32/ 211 91 77 lub /32/ 211 81 80 w poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 – 13.30.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Informujemy i przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja  jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

 Szczegóły, pobierz:

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż pomaga w wypełnianiu wniosków o pozyskanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz oferuje pomoc w zakresie dotyczącym podejmowania a także wykonywania działalności gospodarczej.

Wszelkie pytania proszę kierować do Punktu Konsultacyjnego KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, ul. Kopalniana 6.

Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez infolinię PK KSU: (+48 32) 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej: www.cpsa.com.pl/konsultacja

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORAD PRAWNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom i firmom działającym na terenie gminy oraz osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, zachęcamy do korzystania ze strony: www.mikroporady.pl

Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundację dr Bogusława Federa. W ramach serwisu mogą Państwo otrzymać bezpłatny dostęp do porad prawnych, aktualnego orzecznictwa i komentarzy, kazusów prawnych jako „przykładów z życia” obrazujących rozstrzygnięcia prawne w ważnych kwestiach, wzorów umów, instrukcji. Zgodność wszystkich treści z aktualnie obowiązującym prawem gwarantowana jest przez zespół prawników Kancelarii Juris.

Link do strony: www.mikroporady.pl

PORTAL PORADNIK BIZNESOWY

Zachęcamy do skorzystania z portalu www.biznesowy-poradnik.pl W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wiele innych przydatnych informacji związanych z działalności gospodarczą.

 
 [1] 2
Stron: (2)
 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl