Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

ZARZĄDZENIE NR 8/25/18

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam II-gi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 5/11/18

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia I-wszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządzam, co

następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam I-wszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl ); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 473/1366/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w VI-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne: DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice - kwota 48.800,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 472/1360/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów – kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 461/1335/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia VI-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 603 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 460/1328/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 458/1321/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie - wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim):

- Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne kwotę 9.450,00 zł

- Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Kręglarskiemu w Katowicach z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Św. Barbary 17, 43-173 Łaziska Górne kwotę 5.400,00 zł

- Stowarzyszeniu "Uśmiech" ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów kwotę 5.880,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 456/1300/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne w kwocie 30.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Jan Ratka

ZARZĄDZENIE NR 448/1281/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia IV-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 450), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia
21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje: 

§ 1.
1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie - wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim).
2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędutablica ogłoszeń.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra
ZARZĄDZENIE NR 448/1280/18
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 450), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia
21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:
§ 1.
1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra
ZARZĄDZENIE NR 413/1188/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów - kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; nastronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 413/1187/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
- Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, ul. Rynek 20, 43-190
Mikołów, kwota 2.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os.
Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 4.000,00 zł
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów kwota 60.000,00 zł
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im.
Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 10.000,00 zł
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne, kwota
10.000,00 zł
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- Stowarzyszeniu Sportowo- Kulturalnemu Elektro, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska
Górne, kwota 4.000,00 zł
5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
- firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota
36.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 400/1151/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl ); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 397/1143/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.laziska.pl ); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
(www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl