Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 nr 121 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.8.2018

LP OPIS NIERUCHOMOŚCI,
 NR DZIAŁKI, POŁOŻENIE
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZYNSZ DZIERŻAWNY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007R.)
TERMIN PŁATNOŚCI OKRES DZIERŻAWY
1. ul. Św. Barbary, obręb Łaziska Średnie,
k. m. 1, część działki nr 1156/87 o pow. 300 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren ogrodów działkowych 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca danego roku 3 lata
2. ul. Skowronków, obręb Łaziska Górne k. m. 6, część działki nr 1128/1 o pow. 180 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren ogrodów działkowych i usług sportu 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca danego roku 3 lata
3. ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k. m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 840 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) 14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca 2019r. 1 rok

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 11.07.2018 do 31.07.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/429/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1.
1355/12 975 m2 89 700,00 zł
KA1M/00066641/9
2. 1357/12 1000 m2 92 000,00 zł KA1M/00066641/9
3. 1359/12 1000 m2
92 000,00 zł KA1M/00066641/9

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 lipca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Głogowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00066641/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną 7 MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem wykazu maja kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Są niezabudowane i nieogrodzone. Infrastruktura techniczna usytuowana w sąsiedztwie. Działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym, działka nr 1355/12 północną granicą oparta o skarpę. Od strony wschodniej nieruchomości graniczą z wyznaczoną wewnętrzną drogą dojazdową, zaś z pozostałych stron z działkami gruntowymi niezabudowanymi. Odległość od centrum miasta wynosi około 2 km. Nieruchomości znajdują się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 9 do 30 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY JESIONOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2 Obręb, karta mapy Księga wieczysta SR Mikołów Cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
2277/135 637 Łaziska Górne, k.m. 9 KA1M/00006036/7 79 625,00 7000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jesionowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną 3UHGR/US, co oznacza tereny przeznaczone pod realizację wszelkiego rodzaju usług nieuciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz 2D1/2, co oznacza tereny ulic dojazdowych. Działka numer 2277/135 oddalona jest od centrum miasta około 2,5 km, w pobliżu przebiega droga krajowa DK81 – około 0,8 km. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na przedmiotowej działce i w jej sąsiedztwie – prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja. Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Jesionowej. W bliskości nieruchomości znajduje się plac zabaw oraz boisko sportowe, nieco dalej przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Rybnik.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku:

96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jesionowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu

i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY LIPOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVIII/308/13 z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2
Obręb, karta mapy Księga wieczysta SR Mikołów Cena wywoławcza netto PLN Wadium PLN
4414/167 1195 Łaziska Średnie
k.m. 1
KA1M/00059432/9 82 200,00 8000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie stanowi również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00059432/9 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 3MU1 oraz 19MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Otoczenie działki stanowią nieruchomości z zabudową jednorodzinną, dalsze to zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, teren kościoła oraz zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwą działalnością. W pobliżu nieruchomości znajdują się placówki handlowe

i usługowe, market „Netto”, „Biedronka”, apteka, przychodnie lekarskie, przedszkole, bank, weterynarz, szkoła oraz przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Łaziska Górne tj. ulicy Lipowej, która łączy się z drogą powiatową ul. Wyrską. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej granicy działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Lipowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 28 czerwca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY PRZYSIÓŁKI

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/85/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Przysiółki

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2
Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów Cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
1348/12 1000 Łaziska Górne, k.m. 1 KA1M/00077305/2 70 300,00 7 000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Przysiółki, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00077305/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III zawiera wpis o służebności drogowej. Dział IV – hipoteka – pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 7 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka znajduje się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi. Nieruchomość zlokalizowana jest

w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, niezabudowanych terenów budowlanych oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przysiółki. W odległości około 400 m od działki znajduje się wjazd na ulicę Orzeską będącą jedną z głównych ulic miasta, biegnącą z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ulicy Orzeskiej w odległości 0,8 km od nieruchomości. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu o jednym ściętym rogu. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Od strony południowej nieruchomość graniczy z ulicą Przysiółki, od strony wschodniej z wydzieloną geodezyjnie drogą wewnętrzną, z pozostałych dwóch stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. W ulicy Przysiółki wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Linia energetyczna usytuowana jest w niewielkiej odległości od granic działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Przysiółki”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 16 maja do 6 czerwca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/423/14 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM – SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Lp. NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA WARTOŚĆ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NETTO
KSIĘGA WIECZYSTA
1. 4586/220 1162 m2 70 739,00 zł KA1M/00058993/2
2.
4587/220
1139 m2 69 339,00 zł
KA1M/00058993/2
3.
4588/220 1177 m2 71 652,00 zł
KA1M/00058993/2

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 25 czerwca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/W działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie są również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00058993/2 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 25 MU 2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (działki nr 4586/220 i 4587/220) oraz 25 MU2 oraz W, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny wód powierzchniowych (działka nr 4588/220).

Nieruchomości będące przedmiotem wykazu zlokalizowane są w strefie peryferyjnej, w północno-wschodniej części miasta przy granicy z Wyrami, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenów niezabudowanych oraz terenu firmy zajmującej się hodowlą drzew i krzewów. Działki maja bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wyrska. Odcinek ulicy Wyrskiej prowadzący do działek jest nieurządzony. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej ocenia się jako zadawalający – w odległości około 650 m od nieruchomości znajduje się szkoła, market Netto, Biedronka, apteka, przystanek autobusowy. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa gminy usytuowana jest w odległości około 2,5 kilometra od nieruchomości.

Działka nr 4586/220 posiada kształt trapezu prostokątnego, teren działki zasadniczo płaski. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej około 18 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 35 metrów od północnej granicy działki.

Działka nr 4587/220 posiada kształt regularny trapezu prostokątnego. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej, około 10 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 50 metrów od wschodniej granicy działki.

Działka nr 4588/220 posiada kształt regularny, trapezowy. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Media – sieć wodociągowa oraz linia energetyczna znajdują się przy granicy działki, sieć gazowa znajduje się 10 metrów od wschodniej granicy działki, a sieć kanalizacyjna biegnie w odległości około 50 metrów od nieruchomości.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na interaktywnej mapie powiatu mikołowskiego, przedmiotowe nieruchomości w części południowo-zachodniej znajdują się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi, co nie wyłącza możliwości wykorzystania ich na cele wskazane w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku przedmiotowych nieruchomości, wynosi od 1% do 3% ceny gruntu, w zależności od celu, na jaki zostały oddane. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 29 czerwca do 20 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl