Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – GARAŻU MUROWANEGO OZNACZONEGO NUMEREM 9 POŁOŻONEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY PRUSA/ŚW. JANA PAWŁA II

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego tj. garażu murowanego o powierzchni 13,56 m2 oznaczonego numerem 9, położonego w Łaziskach Górnych przy ulicy Prusa/Św. Jana Pawła II

Numer działki, lokalizacja Powierzchnia lokalu Księga wieczysta Przeznaczenie
Okres najmu Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu z tytułu najmu

Garaż nr 9, część działek nr 1223/5 oraz 1212/5

ulica Prusa/Św. Jana Pawła II
13,56 m2 KA1M/00056548/4
Garażowanie samochodu 3 lata 198,00 zł netto

Powyżej opisane części nieruchomości, zabudowane garażem nr 9 przeznaczonym do najmu, znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Prusa/Św. Jana Pawła II, arkusz mapy 3, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości gruntowych prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Zarówno przedmiotowy garaż, jak i nieruchomości gruntowe, na których jest on posadowiony nie są obciążone, a także nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości gruntowe objęte zostały strefą urbanistyczną 13MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Garaż murowany będący przedmiotem przetargu oznaczony jest numerem 9 i posiada powierzchnię 13,56 m2, dach garażu jest pokryty papą, na posadzce wylewka.

Przedmiotem licytacji będzie roczna stawka czynszu wynajmowanego garażu powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu za najem wynosi 198,00 zł netto.

Wysokość stawki czynszu za najem garażu nr 9 ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 37/100/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13.04.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz za najem za pełny rok kalendarzowy jest płatny do 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Stawka czynszu może ulec aktualizacji na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości według stawek określonych w odrębnych przepisach.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5 w pokoju nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 listopada 2018 roku na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008, z dopiskiem „Pierwszy przetarg na najem garażu nr 9 ul. Prusa/Św. Jana Pawła II”. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej rocznej stawki czynszu z tytułu najmu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny najmu. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do podpisania protokołu z przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. Przyszły najemca nie będzie mógł podnajmować garażu, udostępniać ani użyczać go osobom trzecim. Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu.

Umowa najmu, której projekt jest do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (pok. nr 5) zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do zapoznania się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu odstąpi od podpisania umowy najmu, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu wywieszono w terminie od 28 września do 19 października 2018 roku.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu (godziny pracy Urzędu: wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, poniedziałek – od 7:30 do 17:00). Garaż można również zobaczyć po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikami wydziału. Numer telefonu 32 324 80 39 lub 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy (garaż murowany) przeznaczony do oddania w najem na okres lat 3 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Numer działki, lokalizacja Powierzchnia lokalu Księga wieczysta
Przeznaczenie
Okres najmu
Wysokość rocznej stawki czynszu z tytułu najmu
Garaż nr 9
część działek nr 1223/5 oraz 1212/5 ulica Prusa/Św. Jana Pawła II
13,56 m2 KA1M/00056548/4 Garażowanie samochodu 3 lata
198,00 zł netto

Powyżej opisane części nieruchomości, zabudowane garażem nr 9 przeznaczonym do najmu, znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Prusa/Św. Jana Pawła II, arkusz mapy 3, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości gruntowych prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Zarówno przedmiotowy garaż, jaki nieruchomości gruntowe, na których jest on posadowiony nie są obciążone, a także nie są przedmiotem zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości gruntowe objęte zostały strefą urbanistyczną 13MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Garaż murowany będący przedmiotem wykazu oznaczony jest numerem 9 i posiada powierzchnię 13,56 m2, dach garażu jest pokryty papą, na posadzce wylewka.

Czynsz za najem za pełny rok kalendarzowy jest płatny do 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu z tytułu najmu może nastąpić na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.

Forma zbycia: oddanie w najem.

Termin wywieszenia wykazu: od 28 września do 19 października 2018 roku.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl