Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 
ZARZĄDZENIE NR 413/1188/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów - kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; nastronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 413/1187/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
- Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, ul. Rynek 20, 43-190
Mikołów, kwota 2.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os.
Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 4.000,00 zł
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów kwota 60.000,00 zł
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im.
Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 10.000,00 zł
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne, kwota
10.000,00 zł
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- Stowarzyszeniu Sportowo- Kulturalnemu Elektro, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska
Górne, kwota 4.000,00 zł
5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
- firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota
36.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 400/1151/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl ); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 397/1143/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.), Uchwały Nr XXXII/346/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.laziska.pl ); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
(www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 324/923/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie w okresie letnim:

- Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych kwotę 12.540,00 zł
- Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Kręglarskiemu w Katowicach z siedzibą w Łaziskach Górnych kwotę 5.040,00 zł

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych kwotę 30.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra


ZARZĄDZENIE NR 314/893/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia IV-go otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

a) ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 285/812/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej m. in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne – kwota 50.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl;  w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 281/805/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad 15 dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Łaziska Górne: firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota 72.000 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 278/796/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817), Uchwały Nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 276/793/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. ogłoszonym w dniu 29 listopada 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:

- Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, ul. Rynek 20, 43-190 Mikołów, kwota 2.000,00 zł

- Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 4.000,00 zł

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów kwota 52.000,00 zł

- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 7.000,00 zł

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- Stowarzyszeniu Sportowo- Kulturalnemu Elektro, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, kwota 4.000,00 zł

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne, kwota 9.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 273/780/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) zarządzam co następuje:

§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, ogłoszony Zarządzeniem nr 260/742/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2016r. – nie złożono żadnej oferty.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu- tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 269/768/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2016.157) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W Zarządzeniu nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad 15 dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Łaziska Górne."

2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. Ogłoszenie w pkt. I.1 otrzymuje brzmienie: „tytuł zadania Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku nad 15 dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Łaziska Górne."

3. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. Ogłoszenie w pkt. IV.3 otrzymuje brzmienie: „Zadanie określone w pkt I.1 powinno być zrealizowane poprzez organizację i zapewnienie opieki w żłobku nad 15 dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, które są mieszkańcami Gminy Łaziska Górne, w okresie od stycznia do grudnia 2017r."

4. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. Ogłoszenie w pkt. V otrzymuje brzmienie: „Termin i miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, pl. Ratuszowy 1, 43 – 170 Łaziska Górne – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 9 stycznia 2017r. do godziny 15:30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie."

5. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 267/761/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 grudnia 2016r. Ogłoszenie w pkt. VI.1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, pl. Ratuszowy 1."

§ 2.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 267/761/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2016.157) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad 15 dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Łaziska Górne.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 260/742/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817), Uchwały Nr XXI/211/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1) pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl ); w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

UWAGA! NOWY WZÓR OFERTY!

ZARZĄDZENIE NR 195/546/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 15 kwietnia 2016r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci i młodzieży, mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie w okresie letnim":

1) Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Kręglarskiemu w Katowicach z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Pstrowskiego 17, 43-174 Łaziska Górne, kwota 4.060,00 zł.

2) Fundacji „BO WARTO!”, ul. Kard. Wyszyńskiego 8, 43-174 Łaziska Górne, kwota 1.900,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 195/545/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 15 kwietnia 2016r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego":

Polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Energetyki, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne kwotę 15.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: "Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci i młodzieży, mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie w okresie letnim". Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/416/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 25 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin: pozyskiwanie i dystrybucja żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej m. in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne – kwota 55.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/415/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie i promocja przedsięwzięć w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

a) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Łazisk Górnych - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,

b) realizację działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,

c) organizację imprez turystycznych i wypoczynkowych w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Łazisk Górnych,

Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 7.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/414/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku oraz promocja sportu i wykorzystywanie funkcji integracyjno- społecznych kultury fizycznej:

Stowarzyszeniu Sportowo- Kulturalnemu "Elektro", ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, kwota 4.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/413/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców Łazisk Górnych z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz integracji ze środowiskiem osób chorych, podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy:

1) Stowarzyszeniu Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie, ul. Krawczyka 16, 43-190 Mikołów, kwota 3.000,00 zł

2) Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, ul. Rynek 20, 43-190 Mikołów, kwota 2.000,00 zł

3) Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 4.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/412/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące:

a) Drugą edycję turnieju wiedzy o Łaziskach – „Historia i dzień dzisiejszy”

b) Drugą edycję konkursu fotograficznego o Łaziskach – „Łaziskie krajobrazy”

c) Wspomaganie lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych (ufundowanie „Łaziskich Liści”, dyplomów)

Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne kwota 8.500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 149/411/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2015.1515), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Łazisk Górnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wyrach wraz z opieką nad nimi w okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016r. za wyjątkiem ferii szkolnych i przerw świątecznych: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów kwota 33.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w: urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 135/371/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, poprzez: pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej m. in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne

mgr Jan Ratka

ZARZĄDZENIE NR 133/368/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Wspieranie i promocja przedsięwzięć w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

a) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Łazisk Górnych – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,

b) realizację działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży

c) organizację imprez turystycznych i wypoczynkowych w tym wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Łaziska Górnych.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 133/367/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku oraz promocję sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno- społecznych kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 133/366/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz integracji ze środowiskiem osób chorych i podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 133/365/15
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujący:

a) Drugą edycję turnieju wiedzy o Łaziskach – „Historia i dzień dzisiejszy”

b) Drugą edycję konkursu fotograficznego o Łaziskach – „Łaziskie krajobrazy”

c) Wspomaganie lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych (ufundowanie "Łaziskich Liści", dyplomów itp.).

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 133/364/15
BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Łazisk Górnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wraz z opieką nad nimi w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. za wyjątkiem ferii szkolnych i przerw świątecznych.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego - tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl