Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2250/140 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Modrzewiowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 NUMER DZIAŁKI
 POWIERZCHNIA  WARTOŚĆ NETTO
 KSIĘGA WIECZYSTA
 2250/140 395 m2
45 820,00
KA1M/00068608/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16 kwietnia 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/W działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Modrzewiowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział IV KA1M/00068608/0 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące służebności drogowej oraz przesyłu. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 13 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka zlokalizowana jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych „Leśne Zacisze” na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego, teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość – około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy - ulica Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych. Działka posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie. W bliskości południowej granicy działki przebiega kablowa linia średniego napięcia oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W bliskości północnej granicy przebiega linia ziemna telekomunikacyjna.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 31 maja 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 19 kwietnia do 10 maja 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.6845.4.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 961/5, położonej przy ul. Dworcowej, k.m.3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00066207/5.

Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 9 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod ogródek małej gastronomii przy pawilonie handlowym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 09.05.2018r. do 31.10.2018r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 18.04.2018r. do 08.05.2018r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY MARTA WALESKA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

 Numer działki
 Powierzchnia m2
 Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów
Cena wywoławcza netto
Wadium
5163/103  975 Łaziska Średnie k.m. 1
 KA1M/00003664/7 64 350,00 zł
 7000,00 zł
 4395/103  1097 Łaziska Średnie k.m. 1  KA1M/00003664/7  72 402,00 zł
7000,00 zł

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 12 stycznia 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowane ceny zakupu działek zostaną powiększone o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Marta Waleska, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną: działka 5161/103 - 7MU2 oraz 2D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic dojazdowych, działka 4395/103 – 7MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Należy zauważyć iż przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi (informacja w oparciu o: Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy na terenie Powiatu Mikołowskiego wykonany na zlecenie Starosty Mikołowskiego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Rejestr został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz.840) oraz "Instrukcją opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000" (PIG Warszawa 2008 rok) i został przyjęty przez Komisje Opracowań Kartograficznych, działającą przy Ministerstwie Środowiska (Uchwała z posiedzenia Komisji Opracowań Kartograficznych z dnia 18.12.2009 roku i 24.06.2010 roku).

Nieruchomości położone są na obrzeżach obrębu Łaziska Średnie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rolnej. Działka nr 5163/103 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, znajduje się na lub w sąsiedztwie działki. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 33 metrów, średnia szerokość – około 30 metrów. Działka nr 4395/103 również posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Jest niezabudowana, a podstawowa infrastruktura techniczna znajduje się na nieruchomości lub w jej sąsiedztwie. Działka jest położona przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 31,5 metra, średnia szerokość – 34,5 metra. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego i niskiego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł dla pojedynczej działki. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 maja 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Marta Waleska – działka nr …….(proszę wpisać wybrany numer działki)”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 09 lutego do 02 marca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 marca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl