Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia MK.RPNW.6845.2.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe, uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajmu i wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy gruntu obejmuje:

• teren stanowiący część działki o nr 632/60, położony przy ul. Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta LWH 175.
Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 35 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod pawilon handlowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2AUC, co oznacza teren usług kultury. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.05.2018r. do 30.04.2021r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
• teren stanowiący część działki o nr 632/60, położony przy ul. Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta LWH 175.
Opis użytku: B - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 35 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod pawilon handlowy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2AUC, co oznacza teren usług kultury. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.
Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.
Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 952/5, położonej przy ul. Szarotki/ul. Radosnej, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00066392/8.
Opis użytku: Bz - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 1 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tablicę pamiątkową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP, co oznacza teren skwerów miejskich i teren oznaczony symbolem 2D1/2 , co oznacza teren ulicy dojazdowej o szerokości 10,0m w liniach rozgraniczających i szerokości jezdni – 6,0m. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 20.03.2018r. do 19.03.2021r.
Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.
Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.
Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B,W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 138A.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.
Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 24.02.2018r. do 23.02.2020r.
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.
Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.
Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki nr 3670/143 i część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 167.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.
Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 24.02.2018r. do 23.02.2028r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 02.02.2018r. do 22.02.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 z dnia

23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI: 5163/103         

POWIERZCHNIA: 975 m2

WARTOŚĆ NETTO: 64.350,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA:KA1M/00003664/7

NUMER DZIAŁKI: 4395/103

POWIERZCHNIA: 1097 m2

WARTOŚĆ NETTO: 72.402,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00003664/7

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 12 stycznia 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Marta Waleska, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte została strefą urbanistyczną: działka 5161/103 - 7MU2 oraz 2D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic dojazdowych, działka 4395/103 – 7MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości położone są na obrzeżach obrębu Łaziska Średnie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rolnej. Działka nr 5163/103 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, znajduje się na lub w sąsiedztwie działki. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 33 metrów, średnia szerokość – około 30 metrów. Działka nr 4395/103 również posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Jest niezabudowana, a podstawowa infrastruktura techniczna znajduje się na nieruchomości lub w jej sąsiedztwie. Działka jest położona przy drodze gminnej ul. Marta Waleska. Średnia długość działki wynosi około 31,5 metra, średnia szerokość – 34,5 metra. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego i niskiego napięcia.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 marca 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 09 lutego do 02 marca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
NA CELE ROLNICZE 
NR MK.GN.2.2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.1.2018

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tut. Urzędu w terminie 05.01.2018 - 26.01.2018r.

Lp. Forma oddania w dzierżawę: tryb bezprzetargowy na rzecz wnioskodawcy
Opis Nieruchomości, nr działki, nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Czynsz dzierżawny (Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 31.12.2007 r.)
Termin płatności
Okres dzierżawy
1. Bogusław Domański
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m. 9 część działki nr 1121/135 o pow. 810 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk
0,10 zł za 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
do 31 marca
1 rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

MK.RPNW.6845.1.2018

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia

11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

• teren stanowiący działkę o nr 1467/50, położony przy ul. Poręba, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00053137/9.

Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 30 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod garaż murowany nr 31.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 27.01.2018r. do 26.01.2028r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący część działki nr 3670/143 i część działki nr 3672/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł, dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 186.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 27.01.2018r. do 26.01.2028r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 05.01.2018r. do 25.01.2018r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXII/341/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2699/198 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Cieszyńskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 2699/198

POWIERZCHNIA: 418 m2

WARTOŚĆ NETTO: 12 122,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00061530/3

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 03 listopada 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Cieszyńskiej, arkusz mapy 4, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00061530/3 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 2 D1/2 - tereny ulic dojazdowych, ZL – tereny zieleni śródpolnej i wysokiej, 40 MU2 – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 4 Z1/2 – tereny ulic zbiorczych.

Nieruchomość gruntowa nr 2699/198 zlokalizowana jest w obrębie Łaziska Górne przy ulicy Cieszyńskiej stanowiącej drogę powiatową. Znajduje się ona w bliskości centrum miasta,w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rolnej, dalsze sąsiedztwo stanowią tereny usługowo-przemysłowe oraz komunikacyjne. Działka jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt zbliżony do rombu, jest częściowo ogrodzona, z pełna infrastrukturą techniczną założoną na lub w jej sąsiedztwie. Długość działki wynosi około 52,52 metrów, szerokość około 8 metrów. Przez nieruchomość poprzecznie przebiega gazociąg, a dno skarpy stanowi ciek wodny

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 2328/206.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 stycznia 2018 roku.


Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXII/343/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2009/113 oraz 2010/113 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jaworowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 2009/113

POWIERZCHNIA: 586 m2

WARTOŚĆ NETTO: 41 020,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00062235/2

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 20 listopada 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jaworowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00062235/2 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną GP2/2 – teren drogi krajowej nr 81 oraz 3UP – tereny usługowo-produkcyjne.

Nieruchomość gruntowa nr 2009/113 zlokalizowana jest w obrębie Łaziska Górne przy ulicy Jaworowej oraz DK81 przy granicy z Mikołowem. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony z pełną infrastrukturą techniczną założoną na lub w sąsiedztwie działki. Działka położona wzdłuż drogi krajowej nr 81 oparta o skarpę z ciekiem wodnym od strony zachodniej granicy.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 2008/113.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 stycznia 2018 roku.


Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXII/343/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2009/113 oraz 2010/113 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jaworowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 2010/113

POWIERZCHNIA: 667 m2

WARTOŚĆ NETTO: 45 356,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00062235/2

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 20 listopada 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jaworowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00062235/2 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną GP2/2 – teren drogi krajowej nr 81 oraz 1UP – tereny usługowo-produkcyjne.

Nieruchomość gruntowa nr 2010/113 zlokalizowana jest w obrębie Łaziska Górne przy ulicy Jaworowej oraz DK81 przy granicy z Mikołowem. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony z pełną infrastrukturą techniczną założoną na lub w sąsiedztwie działki. Działka położona wzdłuż drogi krajowej nr 81 oparta o skarpę z ciekiem wodnym od strony zachodniej granicy.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 2006/113.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXI/317/17 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1.

NUMER DZIAŁKI: 876/18

POWIERZCHNIA: 335 m2

WARTOŚĆ NETTO: 47 905,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00062412/7

2.

NUMER DZIAKI: 878/18

POWIERZCHNIA: 207 m2

WARTOŚĆ NETTO: 29 601,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00062412/7

3.

NUMER DZIAŁKI: 1560/22

POWIERZCHNIA: 457 m2

WARTOŚĆ NETTO: 65 351,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00074140/6

4.

NUMER DZIAŁKI: 1558/18

POWIERZCHNIA: 2 m2

WARTOŚĆ NETTO: 286,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00083466/3

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 06 grudnia 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisane działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Ogrodowej, arkusz mapy 3, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W księdze wieczystej numer KA1M/00062412/7 dział III zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego (służebność infrastrukturalna), dział IV pozostaje wolny od wpisów. W księdze wieczystej nr KA1M/00074140/6 dział III zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych (służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, wymowa, służebność mieszkania, służebność infrastrukturalna), dział IV pozostaje wolny od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00083466/3 pozostają wolne od wpisów. Działka nr 1560/22 na pozostaje obecnie w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. W dniu 12 grudnia 2017 roku Burmistrz Miasta Łaziska Górne wydał Decyzję Nr MK.6844.1.4.2017, na podstawie której wygasza się trwały zarząd w części dotyczącej działki nr 1560/22.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomości będące przedmiotem wykazu oddalone są od centrum miasta ok. 0,5 km oraz znajdują się w pobliżu zjazdu z DK81. Działki nr 876/18 oraz 879/18 mają kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, są niezabudowane, nieogrodzone, z pełną infrastrukturą techniczną założoną na lub w sąsiedztwie. Działka nr 876/18 oparta jest o skarpę zbiornika wodnego od strony południowej. Działka 879/18 znajduje się w bliskości zbiornika wodnego od strony południowej. Działki nr 1558/18 oraz 1560/22 mają kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego, są niezabudowane i nieogrodzone z infrastrukturą techniczną położoną na lub w sąsiedztwie działki. Lokalizację nieruchomości określa się jako bardzo dobrą. Znajdują się one blisko centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej oraz komunikacyjnej.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowe działki przeznaczone zostały do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 879/18, 877/18 oraz 1562/22.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXII/342/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5167/157 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Zwycięstwa oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 5167/157

POWIERZCHNIA: 304 m2

WARTOŚĆ NETTO: 13 000,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00069678/8

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 21 listopada 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Zwycięstwa, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00069678/8 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 16 MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomość gruntowa nr 5167/157 zlokalizowana jest w obrębie Łaziska Średnie w rejonie ulic Zwycięstwa i Powstańców, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, niezabudowanych działek budowlanych oraz działek zabudowanych garażami. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren z dużym spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców. Przez jej środek przechodzi gazociąg, a równolegle do jej północnej granicy biegnie linia energetyczna.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem 4379/153.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1.ul. Szarotki 4 lokal mieszkalny nr 28

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny położony przy ulicy Szarotki 4 w Łaziskach Górnych zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem 1010/5 o powierzchni 1159 m2 (karta mapy 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1025,60 m2;

Księga wieczysta o numerze KA1M/00052297/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W Działach III i IV księgi widnieją następujące wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym”;

Powierzchnia użytkowa lokalu 30,40 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego 71 957,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 4 872,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

na drugim piętrze i składa się pokoju, łazienki, przedpokoju oraz kuchni.

Do lokalu przynależy piwnica;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.12.2017

 LP.  FORMA ODDANIA W DZIERŻAWĘ: TRYB BEZPRZETARGOWY NA RZECZ WNIOSKODAWCY
OPIS NIERUCHOMOŚCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZYNSZ DZIERŻAWNY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007R.)
TERMIN PŁATNOŚCI
OKRES DZIERŻAWY
1. Jan Kapica
ul. Kopalniana, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 działka 5156/103 5157/103, część 5158/103 o pow. łącznej 1.1000 ha
Nieruchomość oznaczona jest jako teren upraw polowych
0,01 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
do 31 marca
1 rok
2. Janusz Moczała
ul. Wyrska, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 część działki nr 4285/214 o pow.550m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 3 lata
3. Krystyna Paprota
ul. Morcinka, obręb Łaziska Średnie, k.m. 1 działka 4391/204 o pow.2967 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,05 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 3 lata
4. Tomasz Wyrwisz
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 400 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 1 rok
5. Zenon Przechszta
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m. 9 część działki nr 965/135 o pow. 400 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk 0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT) do 31 marca 1 rok

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 08.12.2017 do 29.12.2017.

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.6845.1.15.2017

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 3882/172 i część działki o nr 3884/175, położony przy ul. Św. Barbary, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00064486/0. Opis użytku: B, dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 05.01.2018r. do 04.01.2028r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący działkę o nr 1460/1 i część działki o nr 1382/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00052635/3.

Opis użytku: Bi - według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 30 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod garaż murowany nr 28.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 30.12.2017r. do 29.12.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 08.12.2017r. do 28.12.2017r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Szarotki 2 lokal mieszkalny nr 23

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Szarotki 2 w Łaziskach Górnych zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 1182/5 oraz 1138/5 o łącznej powierzchni 1507 m2 (karta mapy 6 i 3). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1525,20 m2;

Księga wieczysta o numerze KA1M/00052296/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W Działach III i IV księgi widnieją następujące wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym”;

Powierzchnia użytkowa lokalu 33,50 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego 76 983,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 4 776,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na trzecim piętrze i składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju oraz kuchni.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,5 m2;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 5 stycznia 2018 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 24 listopada do 15 grudnia 2017 roku.

herb

OGŁOSZENIE O TRZECIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA DOLNE, PRZY ULICY GÓRNICZEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/346/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Górniczej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2


Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów
Cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
2578/123 1593 Łaziska Dolne, k.m.1
KA1M/00062739/5 57 330,00
5 000,00

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej nr 2578/123 w pierwszym i drugim przetargu wynosiła 63 700,00 zł netto. Cena wywoławcza w trzecim przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 393/1133/17 z dnia 16 listopada 2017 roku, została obniżona o 10% do kwoty 57 330,00 zł netto. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Górniczej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00062739/5 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną 34MU2 oraz UŻE, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny użytku ekologicznego. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej działki odbył się w dniu 27 lipca 2017 roku. Drugi przetarg odbył się w dniu 13 października 2017 roku. Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa nr 2578/123 zlokalizowana jest w peryferyjnej, północno-zachodniej części obrębu Łaziska Dolne, w drugiej linii zabudowy. Od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym, od strony wschodniej z boczną drogą dojazdową od ul. Górniczej, z pozostałych dwóch stron z działkami niezabudowanymi. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do trapezu i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ze spadkiem w kierunku południowym. Przy granicy wschodniej działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna, a także sieć gazowa. Górny pas działki o szerokości około 20 m stanowi teren budownictwa mieszkaniowego, pozostała dolna część stanowi użytek ekologiczny chroniony, bez prawa zabudowy. W promieniu około 0,7 km od nieruchomości znajduje się szkoła, przedszkole, sklepy spożywcze. W odległości około 1 km od działki zlokalizowany jest Miejski Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Żabka”. Odległość od centrum miasta wynosi około 2,5 km, do wjazdu na drogę krajową DK81 – 1,1 km. Nad częścią działki, która została objęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefą urbanistyczną UŻE, przechodzą linie średniego napięcia 20 kV.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Górniczej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1061).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 14 kwietnia do 05 maja 2017 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 maja 2017 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl