Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.11.2017

Lp.
FORMA ODDANIA W DZIERŻAWĘ, TRYB BEZPRZETARGOWY NA RZECZ WNIOSKODAWCY
 OPIS NIERUCHOMOŚCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZYNSZ DZIERŻAWNY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007) TERMIN PŁATNOŚCI OKRES DZIERŻAWY
1.
 Erwin Pyka

 ul. Sienkiewicza, obręb Łaziska Górne

  • k.m. 9 część działki nr 908/130 o pow. 140 m2
  • k.m.6 część działki nr 1329/1 pow. 255 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
0,10 zł za 1 m2 rocznie plus podatek VAT
14 dni od daty otrzymania faktury VAT i do 31 marca danego roku
3 lata

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 20.10.2017 do 10.11.2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA MK.RPNW.6845.1.14.2017

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący działkę nr 4870/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052651/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 11.11.2017r. do 10.11.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący część działki nr 5020/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052643/2. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 20 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 139B.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 10.11.2017r. do 09.11.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 20.10.2017r. do 09.11.2017r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE

NR MK.GN.10.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH O WYDZIERŻAWIENIA

MK.RPNW.6845.1.13.2017

 Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki o nr 2251/140, położonej przy ul. Grabowej, k.m.9, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00068608/0. Opis użytku: R, Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 6 m². Część ww. nieruchomości przeznaczona jest na cele związane z poszerzeniem terenu posesji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11 grudnia 2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 125 z 2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 27.10.2017r. do 26.10.2020r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,20 zł netto za 1 m² miesięcznie

- należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 06.10.2017r. do 26.10.2017r.

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl