Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRŻEDAZY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/267/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy 22 Lipca, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2263/188 911 m2 69 300,00 zł KA1M/00025927/9

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 28 lipca 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy 22 Lipca, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Miejskiej Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00025927/9 są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 55MU2 oraz 6L1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic lokalnych. Działka zlokalizowana jest w południowej części miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr, w odległości około 1,5 km od centrum dzielnicy oraz około 4,5 km od ścisłego centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura administracyjna miasta. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z terenami z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną oraz od strony wschodniej z działką niezabudowaną. Od strony zachodniej działka graniczy z ul. 22 Lipca, po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, posiada kształt regularny, prostokątny, teren zasadniczo płaski. Działka przylega do drogi publicznej krótszym bokiem. Teren działki ogrodzony z trzech stron. W ulicy 22 Lipca wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć teletechniczna. W promieniu 300 m od nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura handlowa i usługowa – sklepy spożywcze, restauracja. Dojazd do nieruchomości dobry, drogami o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu znajduje się również przystanek komunikacji miejskiej – bezpośredni dojazd do centrum Łazisk Górnych, Mikołowa i Katowic.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 22 września 2017 roku. Termin wywieszenia wykazu: od 11 sierpnia do 01 września 2017 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH POD WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Orzeska 8 lokal mieszkalny nr 10

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Orzeskiej 8 w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, znajduje się na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2068/109 oraz 2067/109 o łącznej powierzchni 1716 m2, karta mapy 2, użytek B oraz dr. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1047,93 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną 28MU3, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , 9MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 3L1/2 – tereny ulic lokalnych oraz 6Z1/2 – tereny ulic zbiorczych;

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00057245/7. Działy III oraz IV pozostają wolne od wpisów.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 46,97 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego określona została na kwotę 108 923,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 9 107,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na drugim piętrze i składa się z kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju oraz łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,23 m2;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 22 września 2017 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 11 sierpnia do 01 września 2017 roku

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Poniżej przedstawiamy opisy nieruchomości, które gmina Łaziska Górne przeznacza na sprzedaż. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia Komunalnego - tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE
NR MK.GN.8.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

 Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE
NR MK.GN.9.2017

 Lp. FORMA ODDANIA W DZIERŻAWĘ: TRYB BEZPRZETARGOWY NA RZECZ WNIOSKODAWCY
OPIS NIERUCHOMOŚCI NR DZIAŁKI NR KSIĘGI WIECZYSTEJ
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZYNSZ DZIERŻAWY (ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 31.12.2007)
TERMIN PŁATNOŚCI
OKRES DZIERŻAWY
1.
Zofia i Józef Woźniak
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k. m.9, część działki nr 965/135 o pow. 840 m2 Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk
0,10 zł od daty 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
14 dni od daty otrzymania faktury i 31 marca w 2018
1 rok
2.
Dawid Szewc
ul. Topolowa, obręb Łaziska Górne, k.m.9, część działki nr 1121/135 o pow. 420 m2
Nieruchomość oznaczona jest jako teren łąk
0,10 zł 1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
14 dni od daty otrzymania faktury i do 31 marca w 2018
1 rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA MK.RPNW.6845.1.11.2017

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie Uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz Uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 176.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 25.08.2017r. do 24.08.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW KA1M/00052653/5. Opis użytku: B,W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 83A.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl.nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 26.08.2017r. do 25.08.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący część działki nr 5020/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052643/2. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 20 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 139B.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 06.10.2017r. do 05.10.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

teren stanowiący część działki o nr 3882/172 i część działki o nr 3884/175, położony przy ul. Pstrowskiego, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00064486/0. Opis użytku: B, dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 22.09.2017r. do 21.09.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

• teren stanowiący część działki o nr 1012/1, położonej przy ul. Energetyków, k.m.6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KW KA1M/00052630/8. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 6. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 125 z 2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 06.09.2017r. do 05.09.2027r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 04.08.2017r. do 24.08.2017r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVII/261/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4411/197 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pokoju oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp.
NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1.
4411/197
91 m2 5 940,00 zł
KA1M/00016297/7

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 kwietnia 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Pokoju, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Miejskiej Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej numer KA1M/00016297/7 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 55MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomość gruntowa nr 4411/197 zlokalizowana jest w obrębie Łaziska Średnie, w pobliżu ulicy Pokoju i w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej nr 21 przy ulicy Pokoju, nr 6 przy ulicy Miłej oraz terenów zieleni przydomowej urządzonej należących do pobliskiej zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość jest niezabudowana, zbliżona kształtem do prostokąta. Działka jest zadarniona, nieużytkowana, bez uzbrojenia na gruncie. Ogrodzona z trzech stron poprzez ogrodzenia nieruchomości sąsiednich.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 4648/197.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 01 września 2017 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 21 lipca 11 sierpnia 2017 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. ul. Dworcowa 47a lokal mieszkalny nr 8

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Dworcowej 47a w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, znajduje się na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 991/1 o powierzchni 1133 m2, karta mapy 6, użytek B. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1081,20 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną 3MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00062049/1. Działy III oraz IV pozostają wolne od wpisów.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 36,00 m2;

Wartość lokalu mieszkalnego określona została na kwotę 85 428,00 zł w tym wartość ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynosi 4 611,00 zł;

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na parterze i składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju oraz łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,3 m2;

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 01 września 2017 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 21 lipca do 11 sierpnia 2017 roku Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY MOKIERSKIEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVII/260/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1552/20 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki
Powierzchnia m2
Obręb, karta mapy
Księga wieczysta SR Mikołów
Cena wywoławcza netto PLN
Wadium PLN
1552/20 813 Łaziska Górne k.m. 6
KA1M/00056859/7 58 200,00 6000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 11 kwietnia 2017 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Mokierskiej, arkusz mapy 6, i stanowi własność Gminy Miejskiej Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00056859/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną 30MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka 1552/20 jest niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona z trzech stron poprzez ogrodzenia nieruchomości sąsiednich. Teren nieruchomości jest porośnięty roślinnością nieurządzoną niską i wysoką. Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny tj. drogą wewnętrzną obejmującą działki 1135/20 oraz 1551/20. Odległość do ulicy Mokierskiej wynosi około 40 m. Sieci uzbrojenia w pobliżu (gaz, woda, kanalizacja, przyłącza elektroenergetyczne). Sąsiedztwo działki stanowią grunty zabudowane – zabudowa jednorodzinna i usługowa wraz z zielenią przydomową.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Mokierskiej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu

i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1061).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 15 maja do 05 czerwca 2017 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 26 czerwca 2017 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE
NR MK.GN.8.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

 Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CELE ROLNICZE
NR MK.GN.8.2017

 LP. Forma oddania w dzierżawę: tryb bezprzetargowy na rzecz wnioskodawcy
Opis nieruchomości, nr działki, ne księgi wieczystej
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Czynsz dzierżawny (zarządzenie burmistrza miasta z dnia 31.12.2007r.)
Termin płatności
 Okres dzierżawy
 1. Stanisław Nowak
ul. Topolowa, obręb łaziska Górne, k.m.9., część działki nr 975/135 o pow. 540m2, KA1M/00006031/3
Nieruchomość oznaczona jest jako teren  łąk
0,10 zł za 1m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
14 dni od daty otrzymania faktury i do 31 marca w pozostałych latach
1 rok
 2. Maria i Florian Porwolik
ul. Łazy, obręb Łaziska Górne, k.m.3, działka nr 972/126 o pow.2310m2, KA1M/00059478/3
Nieruchomość oznaczona jest jako teren usług i budownictwa mieszkaniowego
0,05 zł za 1m2 rocznie plus należny podatek VAT
14 dni od daty otrzymania faktury i do 31 marca w pozostałych latach
1 rok

 

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl