Biuletyn Informacji Publicznej strona główna Facebook
 

BIZNES.GOV.PL – SERWIS INFORMACYJNO - USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępny jest również opis urzędowych usług oraz gotowe formularze dla przedsiębiorców. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

PROJEKT „MOJA FIRMA – MOJA NIEZALEŻNOŚĆ”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność”.

Planowany nabór do projektu: styczeń / luty 2017r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

- osoby niepełnosprawne;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

Spotkanie z Doradcą Zawodowym

Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania

Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł

Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności

Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Ministerstwo Rozwoju informuje, że rejestracja w CEIDG oraz wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są całkowicie BEZPŁATNE.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne:

przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów

podszywające się pod Ministerstwo Rozwoju, które wysyłają na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

WAŻNE!

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu gospodarczego, która od ponad 25 lat wspiera śląskich przedsiębiorców. W związku z uruchomieniem nowej transzy środków w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Izba zapewnia pełen dostęp do informacji na temat programu, jak również bezpłatne wsparcie w wypełnianiu wniosków.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wśród form wsparcia oferowanych w programie znajdują się:

- pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,

- pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy,

- nieodpłatne usługi doradcze i szkoleniowe.

Szczegóły:

INFORMACJA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego” którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem, zamieszczamy poniższe linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego:

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

Elektroniczny Punkt Kontaktowy ma umożliwić realizację następujących funkcji:

- operacyjnej polegającej na umożliwianiu dopełnienia procedur i formalności związanych z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych w sposób zdalny i elektroniczny,

- informacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu zainteresowanych osób do katalogu informacji, zdefiniowanych w art. 22b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- wsparcia i pomocy polegającej na możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, którego tematyka jest zgoda z celami funkcjonowania Punktu Kontaktowego.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy powinien być postrzegany jako jeszcze jedna, uzupełniająca droga kontaktu z właściwymi organami, nie wyłączająca dotychczas stosowanych form komunikacji – bezpośredniej i listownej.

Jednym z zadań Krajowej Izby Gospodarczej jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK:

www.facebook.com/eugopl

www.kig.pl

PUNKT KONSULTACYJNY – OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z dniem 31.12.2013 r. Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. [Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.] w Woli zakończyło świadczenie usług informacyjnych i doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 2 stycznia 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli organizowane są dyżury w ramach okienka przedsiębiorczości. Podczas dyżurów konsultanci świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Usługi informacyjne dotyczą aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Obejmują m. in.:

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenie i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • finansowania działalności z różnych źródeł,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG.

Z usług można skorzystać:

 • osobiście w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. [Dawniej: Centrum Przedsiębiorczości S.A.], ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konsultacje pod nr tel. /32/ 211 91 77,
 • telefonicznie pod nr tel. /32/ 211 91 77 lub /32/ 211 81 80 w poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 – 13.30.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Informujemy i przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja  jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

 Szczegóły, pobierz:

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż pomaga w wypełnianiu wniosków o pozyskanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz oferuje pomoc w zakresie dotyczącym podejmowania a także wykonywania działalności gospodarczej.

Wszelkie pytania proszę kierować do Punktu Konsultacyjnego KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, ul. Kopalniana 6.

Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez infolinię PK KSU: (+48 32) 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej: www.cpsa.com.pl/konsultacja

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PORAD PRAWNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu ułatwienia działalności przedsiębiorcom i firmom działającym na terenie gminy oraz osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, zachęcamy do korzystania ze strony: www.mikroporady.pl

Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundację dr Bogusława Federa. W ramach serwisu mogą Państwo otrzymać bezpłatny dostęp do porad prawnych, aktualnego orzecznictwa i komentarzy, kazusów prawnych jako „przykładów z życia” obrazujących rozstrzygnięcia prawne w ważnych kwestiach, wzorów umów, instrukcji. Zgodność wszystkich treści z aktualnie obowiązującym prawem gwarantowana jest przez zespół prawników Kancelarii Juris.

Link do strony: www.mikroporady.pl

PORTAL PORADNIK BIZNESOWY

Zachęcamy do skorzystania z portalu www.biznesowy-poradnik.pl W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wiele innych przydatnych informacji związanych z działalności gospodarczą.

AKADEMIA PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Szczegóły: www.akademiaparp.gov.pl

INFORMACJE O PUNKCIE KONSULTACYJNYM KSU PROWADZONYM PRZEZ CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Większość z osób, które chcą założyć własną firmę lub już ją prowadzą spotyka się z różnymi trudnościami niejednokrotnie wymagającymi fachowego i kompetentnego wsparcia. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić chociażby konieczność przebrnięcia przez procedurę rejestracji własnej działalności gospodarczej, czy też np. konieczność znalezienia odpowiedniego zewnętrznego źródła finansowania służącego dokapitalizowaniu firmy. Działający już na rynku przedsiębiorcy często poszukują też partnerów biznesowych, jak również możliwości wdrażania nowych technologii itp. I nie są w tym osamotnieni... Mogą bowiem liczyć na pomoc ze strony konsultantów i doradców zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym KSU w Woli działającym przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. świadczącym profesjonalne usługi informacyjne oraz doradcze.

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez Punkt Konsultacyjny KSU w Woli obejmuje:

- usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, a mianowicie:

jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;

skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;

jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

W ramach usług informacyjnych klienci mogą otrzymać również informację, jak i od kogo uzyskać usługę specjalistyczną dotyczącą porad w zakresie transferu technologii, finansowania zwrotnego etc. Konsultanci PK KSU pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz prowadzą dalszy monitoring losów klienta.

usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU, na które składają się:

asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowiąca idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej polegająca na tym, że wykwalifikowani konsultanci poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu. W szczególności:

skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej;

pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji;

asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej będąca usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w czterech podstawowych obszarach działalności firmy, takich jak:

formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy;

marketing przedsiębiorstwa;

organizacja firmy;

źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom.

Usługi informacyjne mają charakter bezpłatny, natomiast usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a ich koszt dla klienta wynosi 10,00 zł za godzinę doradztwa.

Dane adresowe:

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości S.A.

43-225 Wola, ul. Kopalniana 6

Godziny otwarcia:

w poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (+48 32) 211 91 77, 211 81 80.

Konsultanci PK KSU dyżurują również w Pszczynie, Tychach, Lędzinach, Bieruniu, Orzeszu, Łaziskach Górnych (harmonogram dyżurów dostępny na stronach internetowych www.cpsa.com.pl).

Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez infolinię PK KSU: (+48 32) 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej www.cpsa.com.pl.

ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Dotychczas osoby, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osoby mające najlepsze pomysły na biznes mogły otrzymać bezzwrotną pomoc z UE w wysokości do 40 tys. zł. Obecnie na takie wsparcie mogą liczyć jedynie osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy. Pojawiła się natomiast możliwość skorzystania z jednorazowej preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 000 zł na osobę – z przeznaczeniem na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat.

Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach i pozyskiwania dofinansowania można kierować do Punktu Konsultacyjnego KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli, ul. Kopalniana 6

Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez infolinię PK KSU: (+48 32) 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej www.cpsa.com.pl/konsultacja

WAŻNA STRONA INTERNETOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KRAJOWY SYSTEM USŁUG

Masz firmę? Planujesz jej założenie? Bezpłatne informacje dla przedsiębiorców. Dowiedz się więcej i skontaktuj z najbliższym ośrodkiem KSU. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć wiodących instytucji otoczenia biznesu, wspierająca powstawanie, rozwój i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowy System Usług

 
   
Na tej stronie wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację warunków.
 
Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
e-mail: wog@laziska.um.gov.pl